ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
ประกันลดหย่อนภาษี ส่งสั้น ได้ดอกเบี้ยสูง ลดหย่อนภาษีได้

สะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปี มีเงินปันผล AIA Excellent (Par)

 AIA Excellent Par  | แบบสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปี (มีเงินปันผล)

แบบประกันที่ดีที่สุด สำหรับการวางแผนภาษีในอนาคต 20 ปี ได้ผลตอบแทนดีและได้เงินคืนทันทีเมื่อครบสัญญา ไม่ต้องรอระยะเวลานาน

 

EXCELLENT PAR

ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปี (มีเงินปันผล)

b_7pay15_fit_par_2016_Pกแปปage_2
 
ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี รับความคุ้มครองสูงสุด 20 ปี
01
รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 200% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 และเพิ่มขึ้นเป็น 300 % ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 จนครบสัญญา บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 
ได้รับเงินคืน** 10% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุก 4 ปี เริ่มสิ้นปี กรมธรรม์ที่ 4 รวม 4 ครั้ง และรับเงิน ณ ครบสัญญา 290% ของจำนวนเงิน เอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 330% บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ ให้ผู้เอาประกันในขณะยังมีชีวิตอยู่
04
 
ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
03 บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน หากกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก่อนครบอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น เบี้ยประกัน WP
02

เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ

* กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

 b_exellent_par_2016_Page_3

ชื่อแบบประกัน เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ (มีเงินปันผล)
ชื่อย่อ AIA Excellent (Par)
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัน 20 ปี
ความคุ้มครองชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น + จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม สูงสุด 300%
ผลประโยชน์ เงินคืน** ตลอดสัญญารวม 330% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยภัยเริ่มต้น + เงินปันผล*
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยของ AIA Excellent (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 1 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

หมายเหตุ *กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลโดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดให้เมื่อ ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2.75% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี **กรณีคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2.75% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี

จุดเด่นของแบบประกันนี้
ลงตัวทุกการวางแผนการเงิน สำหรับคนทำงานด้วยกรมธรรม์ AIA Excellent (Par)

 • วางรากฐานการบริหารการเงินให้คุ้มค่า 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำเพียง 8 ปี แล้วหยุดจ่ายได้เลย ไม่ขาดทุน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยเหมาะสม ลงตัวสำหรับการออมเงินและได้รับความคุ้มครอง
 • ได้รับเงินคืนรายงวด** 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุกๆ 4 ปีของสิ้นปีกรมธรรม์ หากไม่มีความต้องการใช้เงิน สามารถสะสมไว้กับบริษัทฯ โดยได้ดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราขั้นต่ำ 2% ต่อปี
 • คุ้มค่ากับครบสัญญา 330% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น สอดคล้องกับเป้าหมายปลายทางที่คุณกำหนดไว้
 • พร้อมรับเงินปันผล* ในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิต มีโอกาสได้รับความคุ้มครองที่สูงที่สูงขึ้นจนถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นสามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ได้ครบตามระยะเวลาของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆบริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิต มีโอกาสได้รับความคุ้มครองที่สูงที่สูงขึ้นจนถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นสามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ได้ครบตามระยะเวลาของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆบริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
 • ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์เอไอเอ สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม)สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ 172)

ตัวอย่าง

สิ้นปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ เบี้ยประกันภัยหลักรายปี เงินคืนรายงวด* ลดหย่อนภาษ ได้คืน (บาท) กรณีคงเงินคืนรายงวดสะสม* ความคุ้มครองชีวิต**
อัตรา จำนวนเงิน (ฐานภาษี 30%) รับดอกเบี้ยปัจจุบัน 2.75 % จำนวนเงินเอาประกันชีวิต + จำนวนเงินเอาประกันชีวิตเพิ่ม
1 69,215 20,764 500,000
2 69,215 20,764 500,000
3 69,215 20,764 500,000
4 69,215 10% 50,000 20,764 50,000 500,000
5 69,215 20,764 51,375 500,000
6 69,215 20,764 52,788 500,000
7 69,215 20,764 54,239 500,000
8 69,215 10% 50,000 20,764 105,731 500,000
9 69,215 20,764 108,639 500,000
10 69,215 20,764 111,626 500,000
11 69,215 20,764 114,696 1,000,000
12 69,215 10% 50,000 20,764 167,850 1,000,000
13 69,215 20,764 172,466 1,000,000
14 69,215 20,764 177,209 1,000,000
15 69,215 20,764 182,082 1,000,000
16 69,215 10% 50000 20,764 237,089 1,500,000
17 69,215 20,764 243,609 1,500,000
18 69,215 20,764 250,308 1,500,000
19 69,215 20,764 257,192 1,500,000
20 69,215 290% 1,450,000 20,764 1,714,265 1,500,000
รวม 1,384,300 330% 1,650,000 415,290 1,714,265  

สรุปผลประโยชน์ตลอดสัญญา

กรณีรับเงินคืนรายงวด รวม 4 งวด เท่ากับ 50,000 X 4200,000 บาท

ณ ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น  1,450,000 บาท

รวมรับตลอดสัญญา  1,650,000 บาท และ ประหยัดภาษีได้อีก  415,290 บาท

ผลกำไร เท่ากับ  (1,650,000 + 415,290) – 1,384,300 เงินต้น = 680,990 บาท (กำไร)


กรณีคงเงินคืน* สะสมไว้กับบริษัท รับดอกเบี้ยอัตราปัจุบันที่ 2.75%     

เท่ากับ 1,714,265 บาท  และ ประหยัดภาษีได้อีก  415,290 บาท

ผลกำไร เท่ากับ  (1,714,265 415,290) – 1,384,300 เงินต้น = 745,255 บาท (กำไร)

 


There are 10 comments

Add yours
 1. แนน

  เพศ : หญิง
  อายุ : 34
  รหัสไปรษณีย์ :10260
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ :

  ประกันตัวนี้มีกี่แบบ ต้องส่งเบี้ย 20 เลยรึเปล่า

 2. ัyui

  เพศ : หญิง
  อายุ : 33
  รหัสไปรษณีย์ : 50230
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : ต้องการซื้อประกันเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี
  แต่ตอนนี้ยังไม่มีมีข้อมูล อยากทราบว่ามีโปรแกรมประกันอะไรบ้าง รายละเอียดการคุ้มครองและการอัตราเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละโปรแกรมค่ะ

 3. ผึ้ง

  เพศ : หญิง
  อายุ : 49
  รหัสไปรษณีย์ : 10120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :ผ่าริดสีดวง 5 ปีที่ล้ว ไหปลาร้าหัก เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เบาหวานนิดๆ ยังไม่น่ากังวล
  ข้อมูลอื่นๆ :

  • kadkanya

   เรียน คุณผึ้ง
   รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ทางโทรศัพท์นะคะ ในส่วนเบี้ยประกัน 14,150 บาท ต่อ ทุนประกัน 100,000 ค่ะ
   ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจบริการกับAIA Product ค่ะ
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เกศกัญญา โทร.0885850436,0954269990

 4. ตั้ม

  1.ถ้าหากยกเลิกก่อนครบกำหนดจะสามารถทำได้รึเปล่าครับ
  เช่น จ่ายไปสัก 10ปี แล้วต้องการยกเลิก จะได้รับเงินคืนยังไงครับ

 5. วันวิสา

  อยากรู้รายละเอียดแบบประกันนี้ค่ะ ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปีเต็ม แล้วได้เงินคืนเลยใช่ไหมค่ะ ไม่ต้องรอระยะเวลาอีกหลายปี แบบอื่นๆใช่ไหมค่ะ ถ้าจะฝากปีละ 50000 บาท จะได้ไหมค่ะ ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*