ประกันลดหย่อนภาษี ส่งสั้น ได้ดอกเบี้ยสูง ลดหย่อนภาษีได้

 AIA Excellent Par  | แบบสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปี (มีเงินปันผล)

แบบประกันที่ดีที่สุด สำหรับการวางแผนภาษีในอนาคต 20 ปี ได้ผลตอบแทนดีและได้เงินคืนทันทีเมื่อครบสัญญา ไม่ต้องรอระยะเวลานาน

 

EXCELLENT PAR

ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปี (มีเงินปันผล)

b_7pay15_fit_par_2016_Pกแปปage_2
 
ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี รับความคุ้มครองสูงสุด 20 ปี
01
รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 200% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 และเพิ่มขึ้นเป็น 300 % ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 จนครบสัญญา บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 
ได้รับเงินคืน** 10% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุก 4 ปี เริ่มสิ้นปี กรมธรรม์ที่ 4 รวม 4 ครั้ง และรับเงิน ณ ครบสัญญา 290% ของจำนวนเงิน เอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 330% บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ ให้ผู้เอาประกันในขณะยังมีชีวิตอยู่
04
 
ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
03 บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน หากกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก่อนครบอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น เบี้ยประกัน WP
02

เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ

* กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

 b_exellent_par_2016_Page_3

ชื่อแบบประกัน เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ (มีเงินปันผล)
ชื่อย่อ AIA Excellent (Par)
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัน 20 ปี
ความคุ้มครองชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น + จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม สูงสุด 300%
ผลประโยชน์ เงินคืน** ตลอดสัญญารวม 330% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยภัยเริ่มต้น + เงินปันผล*
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยของ AIA Excellent (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 1 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

หมายเหตุ *กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลโดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดให้เมื่อ ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2.75% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี **กรณีคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2.75% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี

จุดเด่นของแบบประกันนี้
ลงตัวทุกการวางแผนการเงิน สำหรับคนทำงานด้วยกรมธรรม์ AIA Excellent (Par)

 • วางรากฐานการบริหารการเงินให้คุ้มค่า 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำเพียง 8 ปี แล้วหยุดจ่ายได้เลย ไม่ขาดทุน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยเหมาะสม ลงตัวสำหรับการออมเงินและได้รับความคุ้มครอง
 • ได้รับเงินคืนรายงวด** 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุกๆ 4 ปีของสิ้นปีกรมธรรม์ หากไม่มีความต้องการใช้เงิน สามารถสะสมไว้กับบริษัทฯ โดยได้ดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราขั้นต่ำ 2% ต่อปี
 • คุ้มค่ากับครบสัญญา 330% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น สอดคล้องกับเป้าหมายปลายทางที่คุณกำหนดไว้
 • พร้อมรับเงินปันผล* ในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิต มีโอกาสได้รับความคุ้มครองที่สูงที่สูงขึ้นจนถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นสามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ได้ครบตามระยะเวลาของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆบริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิต มีโอกาสได้รับความคุ้มครองที่สูงที่สูงขึ้นจนถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นสามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ได้ครบตามระยะเวลาของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆบริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
 • ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์เอไอเอ สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม)สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ 172)

ตัวอย่าง

สิ้นปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ เบี้ยประกันภัยหลักรายปี เงินคืนรายงวด* ลดหย่อนภาษ ได้คืน (บาท) กรณีคงเงินคืนรายงวดสะสม* ความคุ้มครองชีวิต**
อัตรา จำนวนเงิน (ฐานภาษี 30%) รับดอกเบี้ยปัจจุบัน 2.75 % จำนวนเงินเอาประกันชีวิต + จำนวนเงินเอาประกันชีวิตเพิ่ม
1 69,215 20,764 500,000
2 69,215 20,764 500,000
3 69,215 20,764 500,000
4 69,215 10% 50,000 20,764 50,000 500,000
5 69,215 20,764 51,375 500,000
6 69,215 20,764 52,788 500,000
7 69,215 20,764 54,239 500,000
8 69,215 10% 50,000 20,764 105,731 500,000
9 69,215 20,764 108,639 500,000
10 69,215 20,764 111,626 500,000
11 69,215 20,764 114,696 1,000,000
12 69,215 10% 50,000 20,764 167,850 1,000,000
13 69,215 20,764 172,466 1,000,000
14 69,215 20,764 177,209 1,000,000
15 69,215 20,764 182,082 1,000,000
16 69,215 10% 50000 20,764 237,089 1,500,000
17 69,215 20,764 243,609 1,500,000
18 69,215 20,764 250,308 1,500,000
19 69,215 20,764 257,192 1,500,000
20 69,215 290% 1,450,000 20,764 1,714,265 1,500,000
รวม 1,384,300 330% 1,650,000 415,290 1,714,265  

สรุปผลประโยชน์ตลอดสัญญา

กรณีรับเงินคืนรายงวด รวม 4 งวด เท่ากับ 50,000 X 4200,000 บาท

ณ ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น  1,450,000 บาท

รวมรับตลอดสัญญา  1,650,000 บาท และ ประหยัดภาษีได้อีก  415,290 บาท

ผลกำไร เท่ากับ  (1,650,000 + 415,290) – 1,384,300 เงินต้น = 680,990 บาท (กำไร)


กรณีคงเงินคืน* สะสมไว้กับบริษัท รับดอกเบี้ยอัตราปัจุบันที่ 2.75%     

เท่ากับ 1,714,265 บาท  และ ประหยัดภาษีได้อีก  415,290 บาท

ผลกำไร เท่ากับ  (1,714,265 415,290) – 1,384,300 เงินต้น = 745,255 บาท (กำไร)

 

(แบบประกันนี้ปิดการขายแล้ว)

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

12 Comments

 1. ยุภาวดี 08/11/2021 at 23:39 - Reply

  สอบถามค่ะ ถ้าดูตามตารางด้านบน ถ้าตลอดสัญญาคงเงินไว้ แล้วเมื่อครบสัญญา 20 ปีแล้วก็คงเงินต่อเนื่อง ดอกเบี้ยที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีใช่ไหมค่ะ

  • ธีทัต AIA 27/11/2021 at 15:55 - Reply

   ใช่ครับ เงินได้จากประกันชีวิต ไม่ต้องเสียภาษีครับ และ ไม่ต้องนำไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ครับ

 2. แนน 25/03/2017 at 19:02 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 34
  รหัสไปรษณีย์ :10260
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ :

  ประกันตัวนี้มีกี่แบบ ต้องส่งเบี้ย 20 เลยรึเปล่า

 3. ัyui 06/12/2014 at 21:35 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 33
  รหัสไปรษณีย์ : 50230
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : ต้องการซื้อประกันเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี
  แต่ตอนนี้ยังไม่มีมีข้อมูล อยากทราบว่ามีโปรแกรมประกันอะไรบ้าง รายละเอียดการคุ้มครองและการอัตราเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละโปรแกรมค่ะ

 4. ผึ้ง 05/11/2014 at 20:43 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 49
  รหัสไปรษณีย์ : 10120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :ผ่าริดสีดวง 5 ปีที่ล้ว ไหปลาร้าหัก เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เบาหวานนิดๆ ยังไม่น่ากังวล
  ข้อมูลอื่นๆ :

  • kadkanya 07/11/2014 at 14:18 - Reply

   เรียน คุณผึ้ง
   รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ทางโทรศัพท์นะคะ ในส่วนเบี้ยประกัน 14,150 บาท ต่อ ทุนประกัน 100,000 ค่ะ
   ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจบริการกับAIA Product ค่ะ
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เกศกัญญา โทร.0885850436,0954269990

 5. โชคดี 05/03/2014 at 17:59 - Reply

  อยากทราบว่า ถ้าต้องการเงินเอาประกัน 500000 จะต้องจ่ายเบี้ยปีละเท่าไหร มีวิธีการคำนวน อยางไรครับ

  • คุณธีทัต 11/03/2014 at 08:54 - Reply

   รายละเอียด ตามที่คุยกันทางโทรศัพท์นะครับ

   ขอบคุณครับ

 6. ตั้ม 04/03/2014 at 21:47 - Reply

  1.ถ้าหากยกเลิกก่อนครบกำหนดจะสามารถทำได้รึเปล่าครับ
  เช่น จ่ายไปสัก 10ปี แล้วต้องการยกเลิก จะได้รับเงินคืนยังไงครับ

  • คุณธีทัต 05/03/2014 at 17:32 - Reply

   ได้เงินคืนตามมูลค่าเงินสดครับ ต้องดูรายละเอียดในเล่มกรมธรรม์ครับ

 7. วันวิสา 08/10/2013 at 16:58 - Reply

  อยากรู้รายละเอียดแบบประกันนี้ค่ะ ลดหย่อนภาษีได้ 20 ปีเต็ม แล้วได้เงินคืนเลยใช่ไหมค่ะ ไม่ต้องรอระยะเวลาอีกหลายปี แบบอื่นๆใช่ไหมค่ะ ถ้าจะฝากปีละ 50000 บาท จะได้ไหมค่ะ ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • คุณธีทัต 03/10/2014 at 19:32 - Reply

   เรียนคุณวันวิสา ส่งรายละเอียดให้เรียบร้อยครับ ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจยินดีให้คำปรึกษานะครับ

   ขอบคุณครับ