สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง | ECIR 

อีซีไออาร์ ECIR คือ สัญญาเพีมเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) หรือ Enhanced Critical Illness Rider (ECIR) คือคุ้มครองโรคร้ายแรง ตามคำจำกัดความของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง ECIR 40 โรคร้ายแรง โดย บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ หรือเงินผลประโยชน์จำกัดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือต้องได้รับการผ่าตัดในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ หรือ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ชื่อแบบประกัน สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง
ชื่อย่อ ECIR
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 69 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 70 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ปีต่อปี
ระยะเวลารอคอย 60 หรือ 90 วัน

ความคุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง

 1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด (First Heart Attack)
 2. ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Stroke) (Persistent Vegetative State or Apallic Syndrome)
 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ* (Coronary Artery Surgery)
 4. ความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง (Pulmonary hypertension)
 5. ไตวาย (Kidney Failure)
 6. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะคลีโรสิส (Multiple Sclerosis)
 7. อัมพาต (Paralysis)
 8. โปลิโอ (Poliomyelitis)
 9. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
 10. มะเร็ง* (Cancer)
 11. การปลูกถ่ายอวัยวะ (Major Organ Transplant)
 12. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis) (Acquired Hydrocephalus Requiring An External Shunt)
 13. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anaemia)
 14. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial meningitis)
 15. ตาบอด (Blindness)
 16. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Brain Tumor)
 17. แผลจากไฟไหม้น้าร้อนลวก (Burns)
 18. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 19. การผ่าตัดสมองอันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral Aneurysm requiring brain surgery)
  (คุ้มครองในอัตราร้อยละ 50 ของจานวนเงินเอาประกันภัย)
 20. การสลบหรือหมดความรู้สึก (Coma)
 21. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
 22. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
 23. โรคปอดระยะสุดท้าย (End Stage Lung Disease)
 24. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement Surgery)
 25. ตับวาย (Liver Failure)
 26. การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
 27. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Injury)
 28. โรคเซลล์ประสาทยนต์ (Motor Neurone Disease)
 29. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ Aorta (Surgery to the Aorta)
 30. โรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดซิสเต็มมิค ลูปูส อิธิเธมาโตซูส (Systemic Lupus Erythematosus: SLE)
 31. ภาวะสมองไม่สามารถควบคุมการทางานของร่างกายได้ตามปกติอย่างถาวร
 32. การฉีกขาดหลายรากของข่ายประสาท Brachial (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
 33. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
 34. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitis or Gangrene)
 35. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้าและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
 36. โรคลาไส้อักเสบเป็นแผล (Severe Ulcerative Colitis or Cronh’s Disease)
 37. โรคไข้รูห์มาติกที่ทาให้หัวใจผิดปกติ (Rheumatic Fever with heart involvement)
 38. โรคคาวาซากิที่ทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Heart Complications)
 39. โรคเบาหวาน (Diabetes)
 40. โรคน้าไขสันหลังในสมองมาก ซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย
 41. โรคสมองเสื่อม (Alzheimer’s Disease)
 42. โรคระบบประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 43. การสูญเสียการดารงชีพอย่างอิสระ (Loss of independent Living)
 44. การทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร (Total and Permanent Disability or TPD) : คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี

* หมายเหตุ : ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) เท่ากับ 90 วัน

 • ข้อ 1 – 36 คุ้มครองผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 0 – 80 ปี
 • ข้อ 37 – 40 คุ้มครองผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 0 – 16 ปี
 • ข้อ 41 – 44 คุ้มครองผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 17 – 80 ปี

(แบบประกันนี้ได้ปิดการขายแล้ว)