aia infinity care ประกันสุขภาพเหมาจ่าย วงเงินสูง 60ล้าน,120ล้านบาทจาก เอไอเอ

aia infinity care ประกันสุขภาพเหมาจ่าย วงเงินสูง ตัวใหม่ 2020 จากเอไอเอ รายละเอียดประกันสุขภาพเอไอเอ อินฟิช แคร์ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงินสูง 60ล้าน, 120 ล้านบาท AIA Infinite-Care