aia-ktc-โปรโมชั่นบัตรเครดิต

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย รับเครดิตเงินคืนสูงสุดรวม 24% (สิทธิประโยชน์รับเครดิตเงินคืน 10% และใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 14%)

1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืน ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิกฯ”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

2. สมาชิกฯ สามารถรับเครดิตเงินคืนหรือใช้คะแนน FOREVER (“คะแนน”) ตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอ ปีแรก แบบรายปี ที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทางตัวแทน  (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามข้อกำหนด) โดยจำกัดเฉพาะรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น (1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น)

3. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

สะสมทรัพย์

  • เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล)

ความคุ้มครอง

  • เอไอเอ เลกาซี่ เพรสทีจ (ไม่มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย10 ปี 15 ปี และ 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 และ 80 (ไม่มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล)

โรคร้ายแรง

  • เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล)
  • เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ

สัญญาเพิ่มเติม

  • สัญญาเพิ่มเติมทุกแบบที่แนบกับแบบประกันภัยหลักที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น

4. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอของผลิตภัณฑ์ประเภทยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามข้อกำหนด รายการหักชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต KTC รายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

5. ผู้เอาประกันภัยต้องเซ็นในใบรับกรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ดังกล่าว ต้องมีผลบังคับมาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

6. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน โดยพิจารณายอดใช้จ่ายที่สมาชิกฯ ทำการลงทะเบียนและต้องเป็นไปตามยอดเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ที่บริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อขอรับสิทธิตามเงื่อนไขเท่านั้น

7. หากสมาชิกฯ มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกฯ ได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ

8. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกฯ ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้

9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

10. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค ที่เข้าร่วมรายการ หรือสมาชิกฯ ที่เข้าร่วมรายการ  มีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว

12. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกฯที่คงสภาพการเป็นสมาชิกฯ และ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกฯ ตามรายการนี้

13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

14. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันชีวิตและการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้  โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์  โทร. 1581

15. สมาชิกฯ ผู้ขอเอาประกันชีวิต/ประกันภัยควรศึกษา อ่านและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต/ประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

16. กฏเกณฑ์การรับชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต (อ้างอิงประกาศของเอไอเอ MKT11 – 2019 ) เจ้าของกรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นเจ้าของบัตรฯ หรือบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร เท่านั้น    

17. ช่องทางการชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด

18. KTC และ เอไอเอ เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมแคมเปญพิเศษนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.ktc.co.th/pdpa และ www.aia.co.th/privacy

19. รายการนี้ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกฯ ตามที่ระบุไว้ กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 123 5000 หรือ http://www.ktc.co.th

20. ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์แต่ละรายการฉบับเต็มอีกช่องทางได้ที่ https://www.aia.co.th/th/promotions/ktc-credit-card-cash-back.html

เงื่อนไขรายการรับเครดิตเงินคืน 10%

1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE บัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนนี้ได้

2. สมาชิกฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน 10% ตามรายการนี้  จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #หมายเลขกรมธรรม์ ส่งมาที่ 061 384 5000  (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ส่ง 1 SMS ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เซลส์สลิป กรณีซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ กรุณาส่ง SMS ทุกกรมธรรม์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.ktc.co.th ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ และก่อนเวลา 23.59 น. และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

ตัวอย่างการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน10% สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่เข้าร่วมรายการ (สมาชิกฯ) มียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 25,850 บาท/เซลส์สลิป และสมาชิกฯ ต้องการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน 10% สมาชิกจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ โดยพิมพ์ AC 1234567891234561#T123456789 (โดยสมาชิกจะได้รับเงินคืน 2,585 บาท) หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.ktc.co.th

3. เมื่อสมาชิกฯ ชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอปีแรก แบบรายปี ที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทางตัวแทน ด้วยบัตรฯ ภายในระยะเวลารายการ สมาชิกฯ จะได้รับเครดิตเงินคืน 10% ของค่าเบี้ยประกันรับชำระผ่านบัตรฯ และต้องเป็นไปตามยอดเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ที่บริษัทพิจารณาอนุมัติเท่านั้น

4. กรณีค่าเบี้ยประกันของสมาชิกฯ มีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนที่เพิ่มขึ้น สมาชิกฯ จะต้องลงทะเบียนร่วมรายการอีกครั้งด้วยวิธีการดังที่ระบุข้างต้น เพื่อรับเครดิตเงินคืนตามยอดเบี้ยประกันที่ชำระเพิ่มขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนที่ลดลง สมาชิกฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนตามยอดเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ที่บริษัทพิจารณาอนุมัติเท่านั้น

5. กรณีสมาชิกฯ ลงทะเบียนรับสิทธิเข้าร่วมรายการนี้แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิในรายการ AIA รับเพิ่มคะแนนพิเศษสูงสุดถึง 100% ของคะแนนปกติได้

เงื่อนไขรายการคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 14% หรือ 140 บาท

1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้

2. สมาชิกที่ประสงค์จะแลกรับเครดิตเงินคืน 14% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ส่ง 1 SMS ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เซลส์สลิป กรณีซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ กรุณาส่ง SMS ทุกกรมธรรม์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ktc.co.th ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ และก่อนเวลา 23.59 น. และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

ตัวอย่างการลงทะเบียนใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่เข้าร่วมรายการ (สมาชิกฯ) มียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 25,850 บาท/กรมธรรม์/เซลส์สลิป และสมาชิกฯ ต้องการลงทะเบียนโดยใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเป็นจำนวน 25,000 คะแนน สมาชิกจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ โดยพิมพ์ AR 1234567891234561#25000 (โดยสมาชิกจะได้รับเงินคืน 3,500 บาท)หรือตามจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืนทุก 1,000 คะแนนต่อยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตทุก 1,000 บาท โดยสูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกัน หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.ktc.co.th

3. เมื่อสมาชิกฯ ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอปีแรก แบบรายปี ที่ร่วมรายการผ่านช่องทางตัวแทน ด้วยบัตรฯ ภายในระยะเวลารายการ ทุก 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกฯ สามารถใช้คะแนนทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 14% (ของคะแนนสะสม) หรือ 140 บาทได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป

4. กรณีค่าเบี้ยประกันของสมาชิกฯ มีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนที่เพิ่มขึ้น สมาชิกฯ จะต้องลงทะเบียนร่วมรายการอีกครั้งด้วยวิธีการดังที่ระบุข้างต้นเพื่อใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามยอดเบี้ยประกันที่ชำระเพิ่มขึ้น

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกฯ ที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนน เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

6. กรณีสมาชิกฯ ลงทะเบียนรับสิทธิเข้าร่วมรายการนี้แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิรายการคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (ของคะแนนสะสม) หรือ 130 บาทได้