ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
AIA Issara Plus อิสระพลัส ประกันยูนิตลิ้งค์ Unit-Linked

AIA LIFE ISSARA PRESTIGE (UNIT LINKED) เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

 

วางแผนมรดก ส่งต่อความมั่นคง อย่างมืออาชีพ

AIA LIFE ISSARA PRESTIGE (UNIT LINKED)
เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

1

มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพ ถึงอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนพอหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

2

ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต
เพิ่ม/ลด ความคุ้มครอง เพิ่ม/ถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกัน (ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

ส่วนลดค่าประกันภัย (COI)* รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย (CIO) ในกรณีสุขภาพมาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันเพื่อความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ล้านบาท

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง เบี้ยประกันหลังหักค่าใช้จ่าย** จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดย AIA เพื่อเพิ่มโอกาสให้คุณรับผลตอบแทนสูงขึ้น

ลดหย่อนภาษีได้*** สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียม การบริหารกรมธรรม์ ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ และค่าประกันภัย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

* ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าประกันภัยโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
** ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย + ค่าธรรมเนียมการบริการกรมธรรม์ + ค่าประกันภัย (COI และ CIR(ถ้ามี)) + ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์
*** ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172 )
คำเตือน : ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว
โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

1496730083076AIA LIFE ISSARA PRESTIGE (UNIT LINKED)

AIA LIFE ISSARA
PRESTIGE (UNIT LINKED)

AIA LIFE ISSARA

PRESTIGE (UNIT LINKED)

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

อายุรับประกัน

1เดือน – 70 ปี

จำนวนเงินเอาประกันสำหรับ

เบี้ยประกันหลักเพื่อความคุ้มครอง

ขั้นต่ำ 10,000,000 บาท โดยสามารถกำหนดเงินเอาประกัน

ได้เอง และปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนเงินเอาประกันของกรมธรรม์เพรสทีจทั้งหมด

ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

เบี้ยประกันหลักเพื่อความคุ้มครอง

กำหนดจำนวนเบี้ยประกันได้เองภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท

จำนวนเอาประกันสำหรับ

เบี้ยประกันหลักเพื่อการออม

5 เท่าของเบี้ยประกันหลักเพื่อการออมที่ชำระรายปี

เบี้ยประกันหลักเพื่อการออม

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันหลักเพื่อการออมได้เอง ภายใต้

ข้อกำหนดของบริษัท ทั้งนี้ สูงสุดไม่เปิน 5 เท่า ของเบี้ประกันหลัก

เพื่อความคุ้มครอง

เบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษ

ขั้นต่ำ 12,000 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

โบนัสสำหรับเบี้ยประกันหลัก

เพื่อความคุ้มครอง

0.25% ต่อปี ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ของเบี้ยประกันหลักเพื่อความ

คุ้มครอง เมื่อชำระเบี้ยประกันครบ 10 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

การพิจรณาอนุมัติการรับประกัน

เป็นไปตามกฏเกณฑ์ และข้อกำหนดปกติของบริษัทตามแบบประกัน

High Net Worth Prestige Plan

หมายเหตุ

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) เป็นชื่อทางการตลาดของ

เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ (ยูนิต ลิงค์) ที่มีจำนวนเงินเอาประกันสำหรับ

เบี้ยประกันหลักเพื่อความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ล้านบาท

 


There are 2 comments

Add yours

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*