AIA Health Saver ประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงินสูง มี OPD

ขอแนะนำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายวงเงินสูง AIA INFINITE CARE (NEW STANDARD) เอไอเอ อินฟินิท แคร์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วโลก ไม่ต้องสำรองจ่าย

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 85 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

ตั้งแต่ 18 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทนประกันชีวิต

จุดเด่นของ AIA INFINITE CARE

 • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
 • “คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก* ดูแลทุกระดับการรักษา”
 • ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก รวมถึงการล้างไต รักษาด้วยรังสีบำบัด เคมีบำบัด Targeted Therapy และกรณีฉุกเฉิน
 • ผลประโยชน์พิเศษ** ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป ค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
 • รับบริการเสริมพิเศษ และสิทธิประโยชน์ ได้แก่
  • บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล จาก Medix ที่จะมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การตรวจรักษาจนถึงระยะพักฟื้น
  • บริการสินไหมต่างประเทศ (Regional Passport) ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการอนุมัติสินไหมก่อนการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดย แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์
  • สิทธิประโยชน์ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
  • สิทธิประโยชน์ สมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ (สำหรับเบี้ยประกันภัยรวมรวม 250,000 บาทขึ้นไป)
 • อิสระในการเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ
  • เลือกวงเงินความคุ้มครอง 60 ล้านบาท หรือ 120 ล้านบาท (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
  • เลือกอาณาเขตความคุ้มครองมีทั้งแบบทั่วโลก หรือ แบบทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
  • เลือกแผนความคุ้มครอง แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก หรือ แบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible)***

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) AIA Infinite Care (new standard)

*ขึ้นอยู่กับอาณาเขตความคุ้มครองที่เลือก **ผลประโยชน์เฉพาะแผน 120 ล้านบาท ***ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย AIA INFINITE CARE เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (มาตรฐานใหม่)

AIA INFINITE CARE ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD)

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ไอซียูหรือซีซียู) (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในข้อข้างต้นแล้วไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • ค่าบริการวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา Physician Services ประจำวันต่อวัน และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
  • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
  • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
  • เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ1 หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน1 ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม1
  • ค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง

1เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน (เครื่องมือที่สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งครั้ง) ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น เช่น อุปกรณ์เสริมเข่า อุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลัง เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็น เครื่องช่วยหายใจ ถังออกซิเจน ฯลฯ หรือ อวัยวะภายนอกเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม หรือหูเทียมซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะผ่าตัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนหรือการแก้ไขประกอบอุปกรณ์เทียมใหม่

· ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
  • ค่าธรรมเนียมรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล
  • ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ2
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการบาดเจ็บ

2บริษัทจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามผลการรักษาทางด้านทันตกรรม

· ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD)

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกต่อรอบปีกรมธรรม์
  • ค่ารักษาสำหรับกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (สูงสุด 15 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์)
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น
  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด การรักษาด้วยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และ/หรือการรักษาด้วยรังสีบำบัด
· ผลประโยชน์พิเศษ (เฉพาะแผน 120 ล้านบาท)
  • ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป
  • ค่าฉีดวัคซีน
  • ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
· ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (new standard) ยังมีผลคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์/บริการเสริมพิเศษสำหรับลูกค้า AIA INFINITE CARE (แบบมาตรฐานใหม่)

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัยโดยย่อ

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) AIA Infinite Care (new standard)

อายุที่รับประกันภัย

อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 18 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 85 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

การพิจารณารับประกันภัย

จำกัด 1 แผนต่อ 1 รายชีวิต ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

การตรวจสุขภาพ

ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

สิทธิในการลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

สิทธิประโยชน์ AIA VITALITY

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) เป็นแบบประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ AIA Vitality และได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขของโครงการ AIA Vitality

สิทธิประโยชน์ MEDIX*

สำหรับความคุ้มครองแผน 60 ล้านบาทและแผน 120 ล้านบาท *รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Medix ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Medix

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (WAITING PERIOD) ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่)

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการป่วยใด ๆ ตามกรณี ดังต่อไปนี้

 1. การป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่
 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอลซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA INFINITE CARE แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่)

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
 3. การตั้งครรภ์แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับอาณาเขตความคุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

การรักษาพยาบาลเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและเกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์เฉพาะในกรณี

 1. การบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ
 2. การป่วย สำหรับกรณีฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกาตามคำนิยามทั้งนี้ สำหรับความคุ้มครองทั้ง 2 กรณีข้างต้น วันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา ต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกาแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามค่าบริการอัตราทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct