AIA CI CARE ประกันโรคร้ายแรง

เอไอเอ ซีไอ แคร์ คือ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ให้คุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โรคร้ายแรงระดับปานกลางถึงรุนแรง 44 โรค ถ้าลูกค้าตรวจพบเจอโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าตามผลประโยชน์ในกรมธรรม์และทุนประกันที่ได้ทำไว้ หรือ ถ้ เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม AIA Ci CARE สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในส่วนของเบี้ยประกันสุขภาพได้สูงสุด 15,000 บาท

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์ – AIA CI CARE

AIA Ci Care คือ แบบประกันโรคร้ายแรงที่มาเติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรง และสร้างความอุ่นใจให้คุณ และครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาของชีวิต

 • รับความคุ้มครองโรคร้ายที่ครอบคลุมทุกระยะ ตั้งแต่โรคร้ายแรงระดับต้น ถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา และระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา
 • รับเงินก้อน 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา
 • รับอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายระหว่างพักฟื้นที่อาจส่งผลกระทบกับรายได้
 • รวมผลประโยชน์สูงสุด 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้*
 • รับสิทธิสมาชิกโครงการ AIA Vitality เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 25% และสิทธิประโยชน์มากมาย

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน AIA CI CARE

ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา*** และ ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา***

กรณีได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง

 • ระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา รับ 40% ของจำนวนเงินเอาประกัน จ่ายครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับต่อไป หากชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่อง
 • ระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ความคุ้มครองจำกัดเพียงหนึงโรคร้ายแรงตลอดอายุสัญญาเมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์แล้วสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care จะสิ้นผลบังคับทันที
 • ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี****

***โรคร้ายแรงตามคำนิยามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care

****โรคร้ายแรงที่ไม่ได้คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี มีดังนี้

 1. กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 16 ปี ได้แก่ โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย
 2. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรณีไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ต่อเนื่องกันเป็นระยเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองตั้งแต่อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)

ผลประโยชน์ AIA CI CARE

 ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 140% ของจำนวนเงินเอาประกัน*****

*****ยกเว้น 4 กรณี ที่สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care จ่ายผลประโยชน์สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีที่ 1  ผลการวินิจฉัย “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” และ “โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม” ระบุว่าเกิดขึ้นที่อวัยวะเดียวกัน ข้างเดียวกัน และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดในครั้งเดียวกัน

กรณีที่ 2  การบาดเจ็บจาก “แผลไหม้ฉกรรจ์” และ “แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย” ที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน

กรณีที่ 3  การเจ็บป่วยเป็น “โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย” และ “การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง” ซึ่งเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน

กรณีที่ 4  “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง” แล้วต่อมาผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงตามที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์ ที่เกิดจากสาเหตุเดียวกัน ดังต่อไปนี้

 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา หรือ
 • ตาบอด หรือ
 • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ หรือ
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยโรคร้ายแรงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับ “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้าง”

การวินิจฉัยโรคร้ายแรง หมายถึง

การวินิจฉัย ตามคำนิยามของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care หมายถึง กระบวนการซึ่งเป็นขั้นตอนในการตรวจโรคของแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุของโรคร้ายแรงตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์ นี้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • โรคร้ายแรงดังกล่าวต้องได้รับการตรวจและยืนยัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาการแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องโดยแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • การตรวจหาโรคต้องทำอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจทางรังสี ผลการตรวจทางพยาธิ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 • ในกรณีจำเป็นต้องมีการทำศัลยกรรม จะต้องเป็นไปโดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และต้องเป็นวิธีการที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติในทางการแพทย์

ข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care

 1.  สัญญาเพิ่มเติมนี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม
 2. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
 3. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 4. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

หมายเหตุ : คุ้มครองทันที สำหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คุณสมบัติ

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 79 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 • สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

AIA-CI-Care-ประโรคร้ายแรง