แบบประกัน เอไอเอ ชำระเบี้ยประกัน 10ปี 15ปี คุ้มครองตลอดชีพ ลดหย่อนภาษีได้ เป็นประกันมรดกให้ลูก เบี้ยประกันถูก คุ้มครองสูง เบี้ยประกันไม่เสียทิ้ง ประกันชีวิต AIA

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ชำระเบี้ย 10 ปี 15ปี คุ้มครองตลอดชีพ

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี 15ปี ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนอายุครบ 99 ปี
 • กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีมีชีวิตอยู่เมื่อครบสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP
 • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้*

ข้อมูลแบบประกัน เอไอเอ ชำระเบี้ย 10 ปี 15ปี คุ้มครองตลอดชีพ

 • AIA 10 15 PAY LIFE (NON PAR) ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 65 ปี
 • ช่องทางการขาย ตัวแทนประกันชีวิต

สิ่งที่คุณจะได้รับจากแผน เอไอเอ ชำระเบี้ยประกัน 10ปี 15ปี คุ้มครองตลอดชีพ 

ความคุ้มครอง

 • เลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ 10 ปี หรือ 15 ปี คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
 • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ จำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก (รวมภัยต่ำกว่ามาตรฐาน) โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

 

ผลประโยชน์ กรณีอยู่จนครบสัญญา

 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 99 ปี บริษัทจ่ายผลประโยชน์ต่อไปนี้เมื่อครบสัญญา แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
 • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ จำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก (รวมภัยต่ำกว่ามาตรฐาน) โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา

ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP

 • บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP

สัญญาเพิ่มเติม

 • เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ

สิทธิลดหย่อนภาษีฯ

 • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด**

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

คุณสมบัติ

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท 
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 9,999,999 บาท
 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ มีดังนี้
  • กลุ่มอุบัติเหตุ AI/RCC, ADD/RCC และ ADB/RCC
  • กลุ่มค่ารักษาพยาบาล HB, HS, AIA H&S Plus Gold, AIA HฺB Extra และ AIA H&S Extra
  • กลุ่มโรคร้ายแรง AIA Health Cancer, Lady Care, Lady Care Plus และ AIA CI Plus
  • กลุ่มอื่นๆ WP, PB และ AIA PBCI

หมายเหตุ

 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ

**เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไข สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ขั้นตอนการสมัครแผนประกันนี้

 1. ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต คุณธีทัต โทร./Line 0915549999
 2. แจ้งวัตถุประสงค์ที่สนใจซื้อประกันชีวิต
 3. แจ้งวงเงินประกันที่ต้องการ หรือ งบประมาณที่จะสามารถชำระเบี้ยประกันได้
 4. ผมจะคำนวณแผนประกันที่เหมาะสมให้ดู พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจอีกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้าโอเคกับแผนประกันที่ผมแนะนำ ก็นัดทำสัญญาหรือสมัครออนไลน์ได้เลยครับ 

ข้อมูลสำคัญในการทำประกันชีวิต

 1. ชื่อ-นามสกุล อายุ และ ความสัมพันธ์ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคน
 2. เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
 3. ข้อมูลการทำงาน อาชีพ รายได้ และ ลักษณะงาน 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย