AIA-Unit-linked-เอไอเอ-โบนัสพิเศษยามเกษียณ-อิสระพลัส-issara-plus-prestige

โบนัสพิเศษยามเกษียณ

แบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) และ เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

โบนัสพิเศษยามเกษียณสำหรับลูกค้า

เป็นโบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) สำหรับแบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) และ เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

ซึ่งบริษัทจะจ่ายโบนัสพิเศษยามเกษียณเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี ขึ้นไป ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย และ
 • กรมธรรม์มีผลบังคับอย่างน้อย 10 ปีกรมธรรม์ และ
 • มีการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองอย่างน้อย 10 ปี
  (รายปีครบ 10 งวด  ราย 6 เดือนครบ 20 งวด ราย 3 เดือนครบ 40 งวด  หรือรายเดือนครบ 120 งวด)
  บริษัทจะจ่ายโบนัสพิเศษยามเกษียณเป็นอัตราร้อยละ 0.45 ต่อปี ซึ่งคำนวณจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง โดยบริษัทจะจ่ายโบนัสเป็นรายเดือนภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ตัวอย่างการได้รับ “โบนัสพิเศษยามเกษียณ”

ชายอายุ 35 ปี ซื้อแบบประกัน AIA Issara Plus (Unit Linked) ทุน 5,000,000 บาท 

ชำระเบี้ยฯ RPP 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี ที่อัตราผลตอบแทน 5% 

จากนั้นทำการหยุดพักชำระเบี้ยฯ RPP ตอนอายุ 55 ปี และทำการลดทุนเหลือ 500,000 บาท

ปีกรมธรรม์ เดือน อายุผู้เอาประกันภัย มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ สิ้นเดือน โบนัสพิเศษยามเกษียณ (Retirement Bonus)
20 12 54 2,221,619
21 1 55 2,229,827 833
21 2 55 2,238,113 836
21 3 55 2,246,394 839
21 4 55 2,254,670 842
21 5 55 2,263,024 846
21 6 55 2,271,373 849
21 7 55 2,279,800 852
21 8 55 2,288,223 855
21 9 55 2,296,723 858
21 10 55 2,305,219 861
21 11 55 2,313,792 864
21 12 55 2,322,361 868

(ตารางตัวอย่างนี้แสดงการได้รับโบนัสพิเศษยามเกษียณเป็นรายเดือนเฉพาะอายุ 55 เท่านั้น และเป็นกรณีที่ไม่มีการถอนเงินจากกรมธรรม์)

หมายเหตุ:

 • โบนัสพิเศษยามเกษียณมีผลบังคับกับกรมธรรม์ฉบับใหม่และกรมธรรม์เดิมที่ลูกค้าซื้อไปตั้งแต่เริ่มเปิดขาย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นต้นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ที่มา : https://www.aia.co.th/