เอไอเอ ยูนิต ลิงค์  AIA UNIT LINKED 

ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตอบโจทย์ได้ทุกช่วงชีวิต

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ คืออะไร

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit-Linked) คือ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน

เบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายจะแบ่งเป็นสองส่วน

  • เบี้ยประกันส่วนแรกจะถูกหักออกไปเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิตก่อน
  • หลังจากนั้นเบี้ยส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนที่ลูกค้าเลือกไว้

หากเทียบกับการลงทุนโดยตรงในกองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์อาจจะมีผลตอบแทนที่น้อยกว่า แต่ได้ความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์

  • สามารถเลือกปรับ เพิ่ม/ลด ทุนประกันชีวิต ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละช่วงชีวิตได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ยได้ โดยการปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ยจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของทุนประกันชีวิตที่กำหนดไว้
  • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตทั่วๆไป
  • เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ มีผลิตภัณฑ์ 3 แบบ เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล
  • สะดวกในจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในกรมธรรม์ ยูนิต ลิงค์ของคุณ ด้วยบริการ สับเปลียนกองทุน และ ปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ
  • ตอบโจทย์รอบด้านด้วยกรมธรรม์ฉบับเดียว ทั้งเรื่องการประกันชีวิต สุขภาพ และ การลงทุน
  • สามารถอน และพักชำระเบี้ยได้ แต่ความคุ้มครองยังคงอยู่โดยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องเหลือเพียงพอต่อการหักค่าใช้จ่ายการประกันภัย
  • มีกระบวนการคัดสรรและติดตามผลการดำเนินของกองทุนรวม เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ แต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร

  AIA ISSARA PLUS AIA SMART SELECT AIA SMART WEALTH
ประโยชน์ เน้นความคุ้มครองชีวิตสูงพร้อมแผนคุ้มครองสุขภาพระยะยาว เน้นความคุ้มครองชีวิตที่เหมาะสม เพื่อไปถึงเป้าหมายการเงินที่ต้องการ เน้นสะสมความมั่งคั่ง พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต
ระยะเวลาความคุ้มครอง ตลอดชีพ ตลอดชีพ ตลอดชีพ
ความคุ้มครองชีวิต 60 – 250 เท่าของเบี้ยประกันหลักเพื่อความคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของเบี้ยประกันชำระครั้งแรก หักด้วยเงินที่ถอน (ถ้ามี)
เบี้ยประกันขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี 30,000 บาทต่อปี 200,000 บาท
จำนวนปีที่จ่ายเบี้ย ชำระตลอดชีพ
(สามารถพักชำระเบี้ยได้หลังจาก 3 ปี)
ชำระตลอดชีพ
(สามารถพักชำระเบี้ยได้หลังจาก 3 ปี)
ชำระครั้งเดียว
สัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ทั้งแบบ UDR* (Unit Deducting Rider) และแบบ PPR** (Premium Paying Rider) สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้เฉพาะแบบ PPR** (Premium Paying Rider) ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ AIA Prestige Club เมื่อซื้อทุนประกันขั้นต่ำตามกำหนด 10 ล้านบาทขึ้นไป 10 ล้านบาทขึ้นไป 5 ล้านบาทขึ้นไป

*UDR คือ สัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพที่สามารถแนบได้กับผลิตภัณฑ์ AIA ISSARA PLUS เท่านั้น โดยจ่ายเบี้ยในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญา1

**PPR คือ สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งมีการชำระเบี้ยประกันภัยแยกต่างหากจากเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้ โดยสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR ที่สามารถแนบได้ ได้แก่ AI/RCC, ADB/RCC, ADD/RCC, H&S, AIA HSX, AIA HSPG, HB, AIA HBX, AHC, AIA CIP, PBCI (ยกเว้น WP, PB, LC และ LCP)
1เบี้ยสัญญาเพิ่มเติมที่จ่ายคงที่ คือ ส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงแบบชำระค่าประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (UDR) ซึ่งคำนวณ ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าการประกันภัยในอนาคต ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะส่งผลให้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจแนะนำให้มีการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับเร็วกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ไม่เพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัยที่สูงขึ้น