ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
ภาษีบุคคลธรรมดา อัตราภาษีปี 2558 ลดหย่อนภาษี 2558 ขอคืนภาษี 2558 ยื่นภาษี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2559 – 2560

วางแผนภาษี

การปรับอัตราการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาใหม่ หลังหักรายจ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว โดยปรับโครงสร้างภาษีในครั้งนี้เป็นการแบ่งขั้นอัตราภาษีให้ถี่ขึ้น จาก 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35 ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางง่าย ๆ ได้ดังนี้

 

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ปี 2559-2560

1. เงินได้สุทธิต่อปี 0 – 150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ต้องเสียภาษี
2. เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 10%  ลดเหลือ 5%
3. เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10% เสียภาษีเท่าเดิม
4. เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 20% ลดเหลือ  15%
5. เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท เสียภาษี 20% เสียภาษีเท่าเดิม
6. เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 30% ลดเหลือ  25%
7. เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-4,000,000 บาท เสียภาษี 30% เสียภาษีเท่าเดิม
8. เงินได้สุทธิต่อปีมากกว่า 4,000,000 บาท จากเดิมเสียภาษี 37% ลดเหลือ 35%

วิธีการลดหย่อนภาษี และยังได้ความคุ้มครองและประกันสุขภาพให้คุณพ่อ-คุณแม่

การนำเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คุณรู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันค่าเบี้ยประกันภัยที่กรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีเงินได้นำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1.ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวผู้มีเงินได้เอง โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

– ค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ
– เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
– กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันชิวิตที่มีผลประโยชน์ตอบแทนคืน ผลประโยชน์ตอบแทนคืนนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปีหรือเบี้ยประกันชีวิตสะสม
– บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

2. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้

– ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา
– บิดา มารดา มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท
– ถ้าผู้มีเงินได้ มิได้อยู่ในประเทศไทย บิดา มารดาต้องอยู่ในประเทศไทย
– กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมชำระเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ให้เฉลี่ยหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดาตามจำนวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

3. ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญของตัวผู้มีเงินได้เอง

โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15ของเงินได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท มีเงื่อนไขดังน
– เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
– ผู้มีเงินได้ต้องได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น ทั้งนี้ ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วยแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญ
– ผู้มีเงินได้ได้รับผลประโยชน์เงินบำนาญเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอขณะมีชีวิตอยู่
– บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

ปุจฉา : ถ้าพ่อ-แม่ ซื้อประกันชีวิตให้ลูก พ่อ-แม่เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิตแล้วจะนำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปนั้นมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ พ่อ-แม่ได้หรือไม่?

วิสัชชนา : ไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดให้นำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อให้กับตนเอง หรือค่าเบี้ยประกันชีวิต ของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ หรือค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อให้พ่อ-แม่ เท่านั้นที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ที่มา : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162 , 172 และ 194

 

 

 


There are 11 comments

Add yours
 1. ภูธเนศ สุดใจดี

  เพศ :
  27 ปี ต้องการสอบถามว่าแผนประกันโรคร้าย 40 โรคร้ายต้องซื้อทุนหลักก่อนหรือไม่ครับอายุ :
  รหัส ไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต

   เรียน คุณภูธเนศ สุดใจดี

   ผมส่งรายละเอียดประกันโรคร้ายแรง 40 โรคให้แล้วนะครับ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต้องมีทุนประกันชีวิต หรือ สัญญาหลังก่อนครับ

 2. ตูน

  เพศ : ชาย
  อายุ : 3ปี
  รหัสไปรษณีย์ : 10540
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ปอดอักเสบ มือเท้าปาก
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจประกันสุขภาพเด็ก2,200

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต

   เรียน คุณตูน

   รบกวนกรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อกลับให้ด้วยนะครับ จะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ จะได้แนะนำแบบที่เหมาะสมครับ

   ขอบคุณครับ

 3. บัว

  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

  สนใจทำประกันค่ะ เพศหญิง อายุ 31 ปีค่ะ

 4. เรืองรอง

  การหักลดหย่อนบุตร กรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และแยกยื่น ให้หักได้คน ละ 15000 ถ้าศึกษา ได้อีก คนละ 2000 บาท นั่นหมายถึงว่า หักได้คนละ 17000 บาท ใช่หรือไม่ค่ะ ไม่ต้องแบ่งคนละครึ่งแล้วใช่ไม่ค่ะ

 5. ลลิตา

  ตารางอัตราภาษี 2557 อันนี้ ชัดเจนดูง่าย เข้าใจง่าย ขออนุญาติก็อปปี้รูป ส่งให้เพื่อนหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^_^


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*