ระยะเวลาของรายการ : 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

ของรางวัล

มูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมด 7,787,000 บาท

รางวัลที่ 1 : รถยนต์ BMW รุ่น 320d M Sport + BSI Package 5 ปี / 100,000 กม. และ Warranty 5 ปี / ไม่จำกัดระยะทาง มูลค่ารางวัลละ 2,619,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 : iPad Pro 2020 ขนาด 11 นิ้ว รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 256GB สี Space Grey มูลค่ารางวัลละ 36,400 บาท จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 4,368,000 บาท

รางวัลที่ 3 : บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารวม 800,000 บาท

วิธีการร่วมรายการชิงรางวัล

1. ลูกค้าจะได้รับสิทธิในการชิงรางวัลสำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญ ปีแรก และ ปีต่ออายุ ผ่านวิธีการ และ/หรือช่องทางการชำระเงินที่กำหนด ดังนี้ :

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่ร่วมรายการ

จำนวนสิทธิในการชิงรางวัลที่ได้รับ

โมบาย แบงก์กิ้ง (ทุกธนาคาร)

1 สิทธิ / 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาของรายการ

อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง (ทุกธนาคาร)

1 สิทธิ / 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาของรายการ

บัตรเครดิตแบบออนไลน์ โดยชำระกับตัวแทนประกันชีวิต หรือผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน AIA iService

1 สิทธิ / 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาของรายการ

สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ ทั้งบัญชีธนาคาร และบัญชีบัตรเครดิต (สมัครใหม่)

3 สิทธิ / 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาของรายการ

2. กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ปีแรก และปีต่ออายุ ที่ขายผ่านทุกช่องทางของบริษัทมีสิทธิเข้าร่วมรายการ

3. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) ไม่ร่วมรายการทุกประเภท

4. การชำระคืนเงินกู้ไม่ร่วมรายการทุกประเภท

5. กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับสิทธิในการชิงรางวัลจะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่จับรางวัล

6. กรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับสิทธิในการชิงรางวัลจะต้องไม่เคยสมัครหักบัญชีอัตโนมัติในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือเคยสมัครและยกเลิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับระยะเวลาย้อนหลังจากวันที่ทำรายการ

7. ในกรณีที่มีการชำระเบี้ยประกันมากกว่า 1 ช่องทางในช่วงระยะเวลาของรายการ จะนับช่องทางที่ได้รับสิทธิสูงสุดเพียง 1 รายการ / 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาของรายการ

กำหนดการจับรางวัล และประกาศผลรางวัล

· การจับรางวัล จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย บริษัท เอไอเอ จำกัด (“บริษัท”) มอบหมายให้ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต และจับรางวัล ณ บริษัท เอไอเอ จำกัด 181 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยจะมีตัวแทนของบริษัท และตัวแทนของหน่วยงานราชการมาร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล

· ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทาง Facebook AIA Thailand (www.facebook.com/ThailandAIA), Line AIA Thailand, AIA Website (www.aia.co.th) โดยจะประกาศเลขที่กรมธรรม์, และชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกัน ของกรมธรรม์ที่ได้รับรางวัล

การรับของรางวัล

· สำหรับรางวัลรถยนต์ BMW และ iPad Pro บริษัทจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อประสานงานเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการรับรางวัลอีกครั้ง

· สำหรับรางวัลบัตรกำนัล Tesco Lotus บริษัทจะจัดส่งให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ปัจจุบันที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์

กติกาในการร่วมรายการ

· รายการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

· บริษัทจะนำรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขมาพิมพ์เป็นสลาก และทำการจับรางวัล ณ วัน และสถานที่ที่บริษัทกำหนด

· บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของรายการ

· บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมรายการ อันเนื่องจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม

· ผู้โชคดีต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากมูลค่าของของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร

· ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อรับของรางวัลทางโทรศัพท์ จำนวน 3 ครั้ง หากไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ส่งเอกสารยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์ทันที

· หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / ท่าน / 1 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาของรายการ

· สำหรับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดง โดยให้มาพร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดง)

· ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้

· ผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ชื่อ ภาพ หรือข้อความในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาดได้

· พนักงานของบริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

· การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

· ผู้เข้าร่วมรายการได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของรายการเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

· ภาพของรางวัลในสื่อเป็นเพียงการจำลองใช้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

· สำหรับรางวัล BMW 320d M Sport + BSI Package 5 ปี / 100,000 กม. และ Warranty 5 ปี / ไม่จำกัดระยะทาง รวมประกันรถยนต์ชั้น 1 ระยะเวลา 1 ปี และค่าจดพรบ.แล้ว และจะนับเวลาเริ่มต้นของ BSI Package ณ วันที่รับของรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจดทะเบียน และค่ามัดจำป้ายแดง

·  สำหรับรางวัล iPad Pro 2020 ขนาด 11 นิ้ว รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 256GB สี Space Grey จะไม่รวมอุปกรณ์เสริมทุกประเภท

· ใบอนุญาตเลขที่ 1463 – 1467 / 2563 ออกให้ ณ กรมการปกครอง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563