ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
AIAHSLeaflet_Page_1

แผนประกันสุขภาพ ค่าห้องพยาบาลสูง ค่ารักษาเหมาจ่ายตามจริง แผน 1ล้าน

8

AIA H&S Plus Gold แผน 1,000,000 

ประกันสุขภาพที่เหมาจ่ายตามจริง แผนประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง

ความคุ้มครองสุขภาพที่เหนือระดับอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบครัน ยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทั้งกับตัวเองและคนที่คุณรัก แต่เราต้องยอมรับว่าเหตุร้ายสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ นอกจาก ความบอบช้ำทางกายแล้ว จิตใจของคุณอาจกังวลไปกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูง

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง  H&S PLUS GOLD 1 ล้าน
1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในอื่นๆ IPD
  1.1 ค่าห้องพยาบาล ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ประจำวันต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 2,000 บาท
  1.2 ค่าห้องพยาบาลผู้ป่วยหนัก ICU ประจำวันต่อวัน 4,000 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
  1.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ต่อวันๆละ สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,200 บาท
  1.4 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้
  1.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
  1.6 ค่าแพทย์วิสัญญี
  1.7 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
  1.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล
  1.9 ค่ายากลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน 1,500 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD
  2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเป็นผู้ป่วยในได้ 2 ครั้ง 1,000 บาท
  2.2 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 10,000 บาท
  2.3 ค่าล้างไต, ค่าเคมีบาบัด และค่ารังสีบาบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ 60,000 บาท
  2.4 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการ
  2.5 สิทธิ์การรักษาแบบ Daycase 21 รายการ วงเงินคุ้มครองให้ถือเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
3. ค่าปลงศพคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 10,000 บาท
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 บาท
ผลประโยชน์ สูงสุดต่อการเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 500,000 บาท
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งจาก อุบัติเหตุร้ายแรง 1,000,000 บาท

หมายเหตุ : ข้อความในตารางข้างต้นเป็นการสรุปผลประโยชน์รวมของสัญญาเพิ่มเติม  H&S Plus Gold แผน 1 เท่านั้น ไม่ใช่รายละเอียดของกรมธรรม์ หรือ สัญญาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้กับตัวแทนประกันชีวิต

สิทธิประโยชน์

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายรวมถึงการยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและคนที่คุณรัก ทั้งในส่วนของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้วยการคำนวณผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย*(ตามจริง) ให้คุณ

 • รับความคุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในโรงพยาบาล
 • เข้ารับการรักษาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยได้ทันท่วงที ที่อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคร้ายแรงได้
 • ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม เช่น
  • บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
  • การเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน
  • การผ่าตัด
  • การให้คำปรึกษาจากแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต, ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด

* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรง ครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี
** ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุใว้ในกรมธรรม์

จุดเด่นของแผนประกันนี้

 1. ได้ค่าห้องพยาบาลวันละ 2,000 บาท โดยที่ทำทุนประกันต่ำเพียง 100,000 บาท
 2. สบายใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล และ ค่าผ่าตัด เพราะได้ค่ารักษาเหมาจ่าย 500,000 บาท ต่อครั้ง หรือ 1 ล้านบาท กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
 3. ได้ค่าตรวจผู้ป่วยนอก-OPD 2 ครั้ง หลังจากออกจากโรงพยาบาลภายใน 30 วัน
 4. ได้ค่ายากลับสูงถึง 1,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี และต่อเนื่องได้ถึง อายุ 80 ปี
 • เพศ ชาย / หญิง
 • มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

สิทธิการรักษาแบบ Day Case (ไม่ต้องนอน รพ. เบิกได้) ดังนี้

 1. การสลายนิ่ว ( ESWL:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy )
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ( Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization )
 3. การผ่าตัดต้อกระจก ( Extra Capsular Cataract Extraction with Intra ocular Lens )
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Laparoscopic )
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Endoscope )
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส ( Sinus Operations )
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก ( Injection or Rubber Band Ligation )
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม ( Excision Breast Mass )
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก ( Bone Biopsy )
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ ( Tissue Biopsy )
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ( Amputation )
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ ( Manual Reduction )
 13. การเจาะตับ ( Liver Puncture / Liver Aspiration )
 14. การเจาะไขกระดูก ( Bone Marrow Aspiration )
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ( Lumbar Puncture )
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ( Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis )
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง ( Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping )
 18. การขูดมดลูก ( Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage )
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ( Colposcope, Loop diathermy )
 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst ( Marsupialization of Bartholin ‘s Cyst )
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า ( Camma Knife )

 

คำถามพบบ่อย

 1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ในช่วง 30 วันหลังจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จะเบิกได้เฉพาะกรณีที่มีการตรวจโดยใช้ Lab เหมือน H&S 1959Tหรือไม่คำตอบ ให้ทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องจาก admit ครั้งนั้น ภายใน 30 วัน และไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งใดหนึ่ง โดยจ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดดังกำหนดไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ (กรณีการไปรักษาแบบผู้ป่วยนอกและมี X-ray & Lab ด้วย ค่า X-ray & Lab จะถูกแยกไปจ่ายตามข้อ 1.6 (ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง))
 2. อุบัติเหตุร้ายแรง หมายความอย่างไร
  คำตอบ อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ มือหนึ่งข้าง หรือ เท้าหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง ขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 3. ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ หมายความอย่างไรคำตอบ ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ คือ ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดทั้งหมดที่ผู้เอาประกันสามารถได้รับจาก ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน”, “ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุขณะเป็นผู้ป่วยนอก” และ “ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต, ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด” ตามที่บริษัทให้ความคุ้มครอง
  ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนที่นำมาคำนวณรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ เป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของการรักษาพยาบาลครั้งหนึ่งๆที่วันแรกของการเข้ารับการรักษาพยาบาลอยู่ในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ ไม่ว่าการเข้ารับการรักษาพยาบาลดังกล่าวจะสิ้นสุดในรอบปีกรมธรรม์เดียวกันหรือไม่ก็ตาม
 4. ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความอย่างไรคำตอบ การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาลแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
  ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง คือ ผลประโยชน์อันจะพึงจ่ายสำหรับ “ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน” และ “การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอก” ของตารางผลประโยชน์ โดยเริ่มคำนวณต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกของการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือวันแรกของการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอก ซึ่งมีผลต่อเนื่องทำให้มีการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 5. กรณีผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ปวยในของโรงพยาบาลในขณะที่สัญญายังมีผลบังคับ และออกจากโรงพยาบาลในปีกรมธรรม์ที่สัญญาขาดอายุไปแล้ว (หลังระยะเวลาผ่อนผันไปแล้ว) การเข้าพักรักษาครั้งนี้จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ อย่างไรคำตอบ กรณีนี้ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากวันที่เริ่มเข้าพักรักษาตัวยังอยู่ในช่วงที่สัญญามีผลบังคับ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีเจ็บป่วย จะได้รับความคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) ของสัญญา

 

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต


There are 31 comments

Add yours
 1. Nattamon

  ชื่อ : กิ๊ฟ
  อายุ : 20
  รหัสไปรษณีย์ : 10700
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ริดสีดวงทวารหนัก
  ข้อมูลอื่นๆ : ไม่เคยเข้ารับการรักษา
  *อยากทราบว่าต้องทำประกันแบบไหนดีคะ

 2. จ๊ะ

  เพศ : ชาย
  อายุ : 1ปี8เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 10540
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : หอบ
  ข้อมูลอื่นๆ :อยากทราบที่ต้องจ่ายรายเดือน ปีไ ด้เงินปันผลไหม

 3. นุสรา มูฮำหมัด (ดา)

  เพศ : หญิง
  อายุ : 39
  รหัสไปรษณีย์ : 10250
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบรายละเอียดกรรมธรรม์สุขภาพทั้งของตนเองและเด็ก อายุ 12 ปี ,7
  ปี

  • kadkanya

   ฝนตอบกลับไปทางโทรฯ แล้วนะคะดังข้อมูลที่แจ้งไว้ หากสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อกลับได้ที่เบอร์ ได้ตลอดเวลาค่ะ

 4. Li

  เพศ : ญ
  อายุ : 2 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 50300
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบค่าเบี้ยประกันสำหรับ;
  – AIA H&S Plus Gold 1 + H&S2200 >> เป็นแบบจ่ายทิ้ง/สะสมทรัพย์
  – ประกันสุขภาพเด็ก แบบมีสะสมทรัพย์ 15ปี คุ้มครอง 25ปี (มีเงินปันผล)
  – ประกันสุขภาพเด็กเล็ก HS2800 และ HS3400
  – ประกันคนแก่อายุ 58ญ /68ช / 59ญ /50ช

 5. Pum

  เพศ : หญิง
  อายุ : 28
  รหัสไปรษณีย์ : 90000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : มีโรคประจำตัว เป็นหอบ แต่ไม่ได้เป็นมานานแล้ว มีบ้างที่มีอาการจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ไม่ได้ไปหาหมอ จะซื้อยาทานเองค่ะ
  ข้อมูลอื่นๆ :

 6. อ้อม

  เพศ : ชาย
  อายุ :2 ขวบ 8 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ :83150
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไข้ ตัวร้อน ท้องเสีย
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบค่าเบี้ยประกัน
  – AIA H&S Plus Gold 1 + H&S2200 >> เป็นแบบจ่ายทิ้ง/สะสมทรัพย์
  – ประกันสุขภาพเด็ก แบบมีสะสมทรัพย์ 15ปี คุ้มครอง 25ปี (มีเงินปันผล)
  – ประกันสุขภาพเด็กเล็ก HS2800 และ HS3400

 7. ohv'wvv6jo

  เพศ : หญิง
  อายุ : 2 ปี 10 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 11000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : เป็นไข้ ตัวร้อน
  ข้อมูลอื่นๆ : รพ.วิชัยยุทธ

  *อยากทราบเบี้ยประกันรายปี สำหรับแบบนี้ค่ะ

 8. Moo

  เพศ : ชาย+หญิง
  อายุ : 67/61
  รหัสไปรษณีย์ : 10160
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : –
  ข้อมูลอื่นๆ : ต้องการทำประกันสุขภาพให้บิดา อายุ 67 ปี และ มารดา 61 ปี ไม่มีโรคประจำตัว
  อยากทราบเบี้ยประกันรายปี และ คุ้มครองถึงอายุเท่าใดครับ
  หรือว่ามีแบบประกันอื่นที่เหมาะสมกว่า ขอคำแนะนำด้วยครับ
  ไม่สะดวกคุยทางโทรศัพท์ครับ รบกวนขอรายละเอียดทาง Email ครับ

  • kadkanya

   เรียน คุณหมู
   รายละเอียดดังที่แจ้งไว้ให้ท่านทราบแล้วนะคะในส่วนความเหมาะสมในการพิจารณาทำประกันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและงบประมาณที่ท่านสามารถจัดสรรได้และไม่เดือดร้อนหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เกศกัญญาค่ะ ขอบคุณค่ะ

 9. ชรินทร์

  เพศ : ชาย
  อายุ : 33
  รหัสไปรษณีย์ : 10250
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจทำประกันสุขภาพ
  ของลูกสาว 3 ขวบ1คน และ 2 เดือนอีก1คน
  รวมทั้งประกันสุขภาพของผมและภรรยา
  แฟนเป็นหอบ สามารถทำได้มั้ยครับ ช่วยแนะ
  นำประกันสุขภาพให้ด้วยครับ

 10. ภัท

  เพศ : ญ
  อายุ : 26
  รหัสไปรษณีย์ : 34000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : –
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบรายละเอียดประกันชีวิต ที่คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุต่างๆและสุขภาพ ทั้งค่ารักษาพยาบาลแบบว่า คลอบคลุม เอาแบบเข้าใจเลยนะค่ะ แล้วต้องจ่ายเบี้ยประกัน แพงไหม เดือนละเท่าไหร่ ต้องจ่ายกี่ปีหรือทุกๆปี คุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่ ที่อยากทำเพราะไม่สามารถยื่นประกันสังคมได้ และเวลาเจ็บป่วยจะได้มีค่ารักษาพยาบาล รบกวนส่งมาทางอีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับนะค่ะ

 11. สวนีย์

  เพศ : หญิง
  อายุ : 25
  รหัสไปรษณีย์ : 21120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ : อืมม..ลืมบอกไปค่ะแม่อายุ 48 ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยเจ็บป่วย

 12. สวนีย์

  เพศ : หญิง
  อายุ : 25
  รหัสไปรษณีย์ : 21120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทำประกันให้แม่ก็เลยอยากทราบค่าเบี้ยประกัน AIA H&S Plus Gold 1 + H&S2200 แบบรายปี
  แล้วก็ เบี้ยรายปี 20 Pay Life (Non Par)
  พอดีมีเพื่อนบ้านแนะนำมาเลยอยากจะทราบรายละเอียดของเบี้ยทั้ง 2 ตัวนี้เลยค่ะ

 13. ตุ๊กตา

  เพศ : หญิง
  อายุ : เกิด พศจิกายน 17 เต็ม 40
  รหัสไปรษณีย์ : 10510
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจแบบเหมาจ่าย อยากทราบว่าค่าเบี้ย เท่าไหร่ค่ะ

  • kadkanya

   เรียน คุณตุ๊กตา
   รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ทางโทรศัพท์นะคะ ในส่วนเบี้ยประกัน 25,753 บาทค่ะ
   ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจบริการกับAIA Product ค่ะ
   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เกศกัญญา โทร.0885850436,0954269990

 14. สิรามน

  เพศ : หญิง
  อายุ :60
  รหัสไปรษณีย์ : 10160
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :
  อยากทราบเบี้ยh&s plus glld1+h&s 2200ค่ะรบกวนส่งทางอีเมลเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ

 15. ต้อม

  เพศ : หญิง
  อายุ : 67
  รหัสไปรษณีย์ : 24000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบค่าเบี้ยประกันสำหรับ AIA H&S Plus Flod1+H&S2200 เป็นการจ่ายแบบทิ้ง/สะสมทรัพย์ ถ้าอายุ 67 ทำได้หรือไม่ ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่ ต้องจ่ายเบี้ยประกันไปถึงอายุเท่าไหร่ คุ้มครองถึงเหมือนไหร่ ใช้ได้ทั้งประกันอุบัติเหตุและสุขภาพใช่หรือไม่ ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

  • kadkanya

   เรียนคุณต้อม
   รายละเอียดดังที่อธิบายท่านไว้แล้วทางโทรศัพท์นะคะ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้ใจให้บริการค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเกศกัญญาโทร.0885850436,0954269990

  • kadkanya

   เรียน คุณหลุย

   เกศกัญญาได้ส่งรายละเอียดเบื้องต้นทางโทรฯแล้วค่ะ หากต้องการเพิ่มเติมรบกวนติดต่อกลับที่หมายเลข0954269990,0885850436 เกศกัญญา

 16. aum

  เพศ : ญ
  อายุ : 5เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 10240
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทราบค่าเบี้ยประกันสำหรับ;
  – AIA H&S Plus Gold 1 + H&S2200 >> เป็นแบบจ่ายทิ้ง/สะสมทรัพย์
  – ประกันสุขภาพเด็ก แบบมีสะสมทรัพย์ 15ปี คุ้มครอง 25ปี (มีเงินปันผล)
  – ประกันสุขภาพเด็กเล็ก HS2800 และ HS3400

  • kadkanya

   เกศกัญญาได้ส่งรายละเอียดให้ท่านทางอีเมลล์แล้วค่ะรายละเอียดเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นซึ่งลูกค้าต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไขประกันหากท่านสะดวกขอทราบเบอร์ติดต่อกลับเพื่อขอนัดเข้าพบอธิบายาายละเอียดกันดีกว่าค่ะ


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*