ผลประโยชน์โดยย่อ AI/RCC ADD/RCC ADB/RCC
1. กรณี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (บริษัทจะชดเชยเพิ่มจากกรมธรรม์หลัก) 100% 100% 100%
2. กรณีสูญเสียอวัยวะ      
  – สูญเสียแขน หรือขา หรือตา สองแห่ง หรือมากกว่า 100% 100% 100%
  – สูญแขน หรือขา หรือตา แห่งเดียว 60% 60%
  – สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ของมือข้างใดข้างหนึ่ง 25% 25%
3. ค่าชดเชยรายสัปดาห์ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์)      
  – ทุพพลภาพชั่วคราวทั้งหมด ชดเชยสัปดาห์ละ 0.60%
  – ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ชดเชยสัปดาห์ละ 0.20%
4. ค่าชดเชยการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงปีละ (สูงสุดไม่เกิน 10 ปี) 10%
5. ค่าชดเชยการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ชดเชยสัปดาห์ละ (สูงสุดไม่เกิน 20 สัปดาห์) 0.30%

หมายเหตุ

เฉพาะ AI และ ADD บริษัทชดเชย 2 เท่า สำหรับข้อ 1-4 หากเกิดขึ้นขณะโดยสารยานพาหณะ เช่นรถเมล์ ในลิฟท์ หรือเนื่องจากไฟไหม้อาคารสาธารณะ