AIA-H&S-new-standard-เอไอเอ-เอช-แอนด์-เอส-ประกันสุขภาพ_1

AIA H&S (new-standard) | ประกันสุขภาพเอไอเอ แบบแยกค่าใช้จ่าย

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (มาตราฐานใหม่) คือ แผนประกันสุขภาพเอไอเอ ที่เบี้ยประหยัดที่สุด ถ้าเทียบกับแบบประกันแผนอื่นๆ คุ้มครองค่ารักษาแบบแยกค่าใช้จ่าย ให้วงเงินค่าห้องสูง คุ้มครองค่าผ่าตัดแบบเต็มวงเงิน ไม่ดูตารางผ่าตัดแล้วและเบี้ยประกันสุขภาพยังลดหย่อนภาษีได้

จุดเด่นของแผน ประกันสุขภาพ AIA H&S (new-standard)

 • ค่าห้องสูงสุด 5000 บาทต่อคืน 125 วันต่อครั้งต่อโรค
 • ค่าผ่าตัดสูงสุด 1 แสนบาทแบบจ่ายเต็มวงเงิน (ไม่มีตารางผ่าตัดตามโรค)
 • เบี้ยประกันหยัด ไม่แพงเมื่อเทียบกับแผนอื่น
 • ลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพได้
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 11 – 75 ปี ต่ออายุได้ถึง 98 ปี คุ้มครองได้ถึงอายุ 99 ปี 
 • มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอกจากโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง
 •  เป็นแบบ มาตราฐานสุขภาพใหม่ ( new-standard )

AIA-H&S-new-standard-เอไอเอ-เอช-แอนด์-เอส-ประกันสุขภาพ_2

ผลประโยชน์โดยย่อ AIA H&S (new-standard)

กรณีผู้ป่วยใน IPD หมวดที่ 1-5

 • ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
 • การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery*)

AIA-H&S-new-standard-เอไอเอ-เอช-แอนด์-เอส-ประกันสุขภาพ_3

กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน OPD หมวดที่ 6-13

 • 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง
 • 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ไม่คุ้มครอง)
 • 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
 • 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา
 • 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
 • 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
 • 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก**

Day Surgery หมายถึง การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล

** ผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนังหรือชั้นใต้ผิวหนัง หรือชั้นเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่หรือเฉพาะบริเวณ

AIA-H&S-new-standard-เอไอเอ-เอช-แอนด์-เอส-ประกันสุขภาพ_4

เงื่อนไขการรับประกันภัยโดยย่อ AIA H&S (new standard)

AIA H&S (new standard) สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (แบบมาตรฐานใหม่)
อายุที่รับประกันภัย อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 11 ปี – 75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท
การตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําาหนด

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period)

สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลานับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S (new-standard) หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ดังนี้

 • คุ้มครองทันที สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 • 30 วัน สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป (ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
 • 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วยจาก 4 โรค (ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S (new standard)

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กําเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์ และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด

เอกสารและข้อมูลการสมัครทำประกัน

 1. บัตรประชาชน หรือ ใบสูติบัตร (สำหรับเด็กเล็ก)
 2. ที่อยู่ปัจจุบัน และ ที่อยู่ที่ทำงาน อาชีพ
 3. เบอร์โทรติดต่อ และ อีเมล
 4. ผู้รับผลประโยชน์ ระบุได้สูงสุด 4 คน
 5. คำแถลงประวัติสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง 

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 1. ติดต่อตัวแทน เพื่อขอรายละเอียดข้อเสนอแผนประกันที่สนใจ
 2. นัดพบตัวแทนเพื่อทำสัญญา หรือ สมัครออนไลน์ผ่านระบบ AIA iSign รวดเร็ว ปลอดภัย 
 3. ชำระเบี้ยประกันด้วย สแกน QR Code เข้าบริษัท AIA โดยตรง หรือ ตัดบัตรเครดิต VISA / Master card ได้โดยไม่มีชาร์จค่าธรรมเนียมบัตรเรดิต
 4. หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ จะได้รับเล่มกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน

 

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

92 Comments

 1. อรวรรณ 28/11/2022 at 16:05 - Reply

  สนใจทำประกันค่ะ

  • ธีทัต AIA 20/01/2020 at 14:23 - Reply

   ยินดีให้คำปรึกษาครับติดต่อผมมาได้เลยครับ 0915549999 ธีทัต aia ครับ

 2. กฤษฎา 20/07/2018 at 16:41 - Reply

  อยาำทำประกันสุขภาพให้ลูก แบบสะสมทรัพย์ในตัว ขอคำแนะแนะเกี่ยวกับการทำประกันให้หน่อยครับ

 3. Chutima Malison 05/09/2014 at 23:18 - Reply

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง
  อายุ : 21
  รหัสไปรษณีย์ : 54000
  เคยป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

  • คุณธีทัต 09/09/2014 at 08:04 - Reply

   รายละเอียดเบื้องต้นตามที่อธิบายให้ทางโทรศัพท์นะครับ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ

   ขอบคุณครับ

 4. ชุติมา 29/08/2014 at 14:05 - Reply

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง,ชาย
  อายุ : 46/51
  รหัสไปรษณีย์ : 73130
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : 18.30
  ข้อมูลอื่นๆ : ต้องการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้พ่อกับแม่ค่ะ อยากได้ที่เบี้ยไม่แพง

 5. กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : ญ
  อายุ : 1 ปี 11 เดือน กับ 11 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 10250
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : 12.00-13.00
  ข้อมูลอื่นๆ : ขอรายละเอียดทำประกันสุขภาพ พอดีจะทำให้ลูก 2 คน ต้องการแบบ สุขภาพอย่างเดี่ยว รบกวนส่งรายละเอียดให้ด้วยค่ะ

 6. กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง
  อายุ : 31
  รหัสไปรษณีย์ : 105540
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : 19.00 น.
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทำประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุให้ตัวเองค่ะ

  • คุณธีทัต 22/08/2014 at 13:09 - Reply

   รายละเอียดตามที่ได้อธิบายให้ทางโทรศัพท์นะครับ สนใจสอบถามได้เลยนะครับ

   ขอบคุณครับ

 7. กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง
  อายุ : 31
  รหัสไปรษณีย์ : 15040
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : 09:00-20:00
  ข้อมูลอื่นๆ : สนใจทำประกันสุขภาพ

  • คุณธีทัต 03/08/2014 at 11:32 - Reply

   รายละเอียดตามที่อธิบายให้ทางโทรศัพท์นะครับ ไม่เข้าใจตรงไหน สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ

   ขอบคุณครับ

 8. กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : ชาย
  อายุ : 31
  รหัสไปรษณีย์ : 10240
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : 17-21
  ข้อมูลอื่นๆ : จะผ่าตัดหัวเข่าด้วยส่องกล้อง ใช้สิทธิประกันสังคมอยู่แล้ว แต่จะเสียค่าส่องกล้องในการผ่าตัดต่อเอ็นหัวเข่า ประกันตัวไหนที่จะคุ้มครองการใช้ค่าใช้จ่ายได้บ้าง

  • คุณธีทัต 26/07/2014 at 10:42 - Reply

   เรียน คุณอาคม

   โรค หรือ การบาดเจ็บ ที่เกิดก่อนการทำประกันสุขภาพ ทางบริษัทจะไม่คุ้มครองนะครับ

 9. พีรพล สมทราย 26/06/2014 at 12:02 - Reply

  ข้อมูลผู้เอาประกันที่จำเป็น
  เพศ : หญิง
  อายุ : 10วัน
  มีแผนประกันสุขภาพเด็กแผนไหนบ้างครับที่ เบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ทั้งหมด และแบบออมเงิน และไม่ออมเงิน
  ที่เบี้ยไม่เกินปีละ20,000ครับ
  **ขออภัยผมเพิ่งเคยซื้ออ่านข้างบนแล้วไม่เข้าใจครับ**

  • คุณธีทัต 27/06/2014 at 11:26 - Reply

   เรียน คุณพีรพล สมทราย

   ส่งรายละเอียดแบบประกันเงินออมของลูกสาวให้แล้วนะครับ ไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามได้เลยนะครับ

   ขอบคุณครับ

 10. นิษาชล 09/06/2014 at 15:10 - Reply

  ข้อมูลผู้เอาประกันที่จำเป็น
  เพศ : หญิง
  อายุ : 9เดือน
  จังหวัด : กรุงเทพ
  ข้อมูลอื่นๆ :
  อยากทราบรายละเอียด การทำประกันค่ารักษา นอนโรงพยาบาล และก็เงินออมค่ะ ค่าเบี้ยประกัน เท่าไหร่บ้างค่ะ

 11. สายสมร 15/05/2014 at 15:10 - Reply

  สนใจทำประกันให้ลูกสาวค่ะ ตอนนี้อายุน้อง 9 เดือน อยากทำประกัน ค่ารักษาพยาบาล ผู้ปวยใน และนอก เบี้ยประกันไม่แพงมากค่ะ และ อีกแบบเป็นเงินออมค่ะ

  • คุณธีทัต 15/05/2014 at 17:29 - Reply

   เรียน คุณสายสมร

   ผมส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลแล้วนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับ
   ขอบคุณครับ

 12. สุรีพร 14/05/2014 at 22:01 - Reply

  ประกันสุขภาพHs2200ค่ะ

  • คุณธีทัต 15/05/2014 at 09:10 - Reply

   ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยครับ จะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ

 13. อมรรัตน์ 09/05/2014 at 15:51 - Reply

  อยากทำประกันสุขภาพให้แฟน แบบเบี้ยถูกๆรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยได้

  • คุณธีทัต 10/05/2014 at 08:30 - Reply

   รบกวนติดต่อกลับมาได้ไหมครับ จะได้ให้คำแนะนำได้เหมาะสมครับ

   ธีทัต 086-4697345
   ขอบคุณครับ

 14. aoy 07/05/2014 at 21:58 - Reply

  อยากจะทำประสุขภาพให้พ่อ อายุ 53ปี แต่อยากทราบว่าเบี้ยประกันที่ต้องส่งค่ะ

  • คุณธีทัต 18/05/2014 at 13:48 - Reply

   ขอเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อผมกลับมาดีกว่าครับ จะได้ให้คำแนะนำและอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนกว่าครับ

   ขอบคุณครับ

 15. จิตภากัญ 07/05/2014 at 13:44 - Reply

  อยากทราบรายละเอียดการทำประกันสุขภาพ และเงินออม น้อง 2 เดือนคะ

  • คุณธีทัต 20/05/2014 at 09:07 - Reply

   ส่งรายละเอียด ประกันสุขภาพ+สะสมทรัพย์ให้แล้วนะครับ

   ขอบคุณครับ

   • วสุกุล สกุลอริสรา 30/05/2014 at 10:16 - Reply

    ข้อมูลผู้เอาประกันที่จำเป็น
    เพศ :
    อายุ :
    จังหวัด :
    ข้อมูลอื่นๆ :

 16. joom 03/05/2014 at 23:57 - Reply

  อยากทำประกันสุภาพให้ลูกแบบออมเงินด้วย น้องอายุ2ขวบ รบกวนขอรายละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • คุณธีทัต 06/05/2014 at 14:19 - Reply

   รบกวนขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับ ขอสอบถามข้อมูลการทำประกันเพิ่มเติมครับ
   ขอบคุณครับ

 17. ดวงกมล สมพิมเสน 14/03/2014 at 18:08 - Reply

  อยากทำประกันสุขภาพให้ลูก ตอนนี้ อายุ 2 ขวบ 3เดือน รักษาพยาบาลทั้ง ป่วยใน และป่วยนอก เบี้ยประกันไม่แพงมาก ขอคำแนะนำด้วยค่ะ และแบบออมทรัพย์ ด้วยว่ามีแบบไหนบ้าง

  • คุณธีทัต 16/03/2014 at 10:14 - Reply

   เรียน คุณดวงกมล สมพิมเสน แบบประกันมีหลายแบบครับ สะดวกขอเบอร์ติดต่อกลับดีกว่าครับ จะได้แนะนำได้เหมาะสมครับ

   ขอบคุณครับ
   ธีทัต 086-4697345

 18. เกตุมณี 13/03/2014 at 15:17 - Reply

  อยากทำประกันสุขภาพลูกสาว อายุ 1.3 ขวบ คะ เอาแบบจ่ายเบี้ยประหยัดสุดคะ และก็อยากทราบเกี่ยวกับการได้รับการรักษาพยาบาลด้วยคะ หรือมีประกันสุขภาพตัวไหนบ้างเผื่อจะได้เลือกถูกคะ

 19. กัษมา 04/03/2014 at 11:12 - Reply

  อยากทำประกันสุขภาพแบบเงินออม ตอนนี้น้องอายุ 1 เดือนกว่า รบกวนขอรายละเอียดด้วยค่ะ

  • คุณธีทัต 04/03/2014 at 13:14 - Reply

   เรียน คุณกัษมา ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลแล้วนะครับ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ

   ขอบคุณครับ