ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
aia-health-guard_page_1

ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง ชดเชยรายได้ (AIA Health Guard)

 AIA Health Guard ประกันสุขภาพแบบสำเร็จรูป 

ความคุ้มครองโดยย่อ
ประกันสุขภาพเอไอเอ
แผน
Health Guard
Lite
แผน
Health Guard
1
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันภัยหลัก Whole Life (Non Par) 75,000 75,000
2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุเอดีบี และบันทึกเพิ่มเติมอุบัติเหตุความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายหรือภัยจลาจล (รับเพิ่มจากข้อ1) 100,000 100,000
3. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง จากสัญญาเพิ่มเติม CR
3.1 ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง* ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 500 วันๆ ละ 1,000 1,000
3.2 กรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง*(รับเพิ่มจากข้อ1) 100,000 100,000
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมจากสัญญาเพิ่มเติม H&S
 -ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 400 1,000
 -ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำต่อวัน 250 550
 -ค่าแพทย์ผ่าตัดหัตถการ 30,000 40,000
 -ค่าแพทย์วิสัญญี 3,000 4,000
 -ค่าห้องผ่าตัดอุปกรณ์ และในห้องผ่าตัด 3,500 4,000
 -ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ใน โรงพยาบาล 7,000 16,000
 -ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 3,000 3,000
 -ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก(เนื่องจากอุบัติเหตุ)ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 2,000 3,000
5. สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยบริษัทขดเชยเป็นรายวันตามจำนวนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ (สูงสุด 365 วัน) 400 400
6. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักจากสัญญาเพิ่มเติม WPบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลัก ขณะผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี ไม่ต้องชำระ
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์บริษัท)

 

ความคุ้มครองโดยย่อ
ประกันสุขภาพเอไอเอ
แผน
Health Guard
2
แผน
Health Guard
3
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันภัยหลัก Whole Life (Non Par) 75,000 75,000
2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุเอดีบี และบันทึกเพิ่มเติมอุบัติเหตุความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายหรือภัยจลาจล (รับเพิ่มจากข้อ1) 300,000 400,000
3. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง จากสัญญาเพิ่มเติม CR
3.1 ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง* ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 500 วันๆ ละ 3,000 4,000
3.2 กรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง*(รับเพิ่มจากข้อ1) 300,000 400,000
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมจากสัญญาเพิ่มเติม H&S
 -ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,200 2,800
 -ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำต่อวัน 800 850
 -ค่าแพทย์ผ่าตัดหัตถการ 60,000 70,000
 -ค่าแพทย์วิสัญญี 6,000 6,500
 -ค่าห้องผ่าตัดอุปกรณ์ และในห้องผ่าตัด 5,500 6,000
 -ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ใน โรงพยาบาล 20,000 20,000
 -ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 3,000 3,000
 -ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก(เนื่องจากอุบัติเหตุ)ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 5,000 5,500
5. สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยบริษัทขดเชยเป็นรายวันตามจำนวนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ (สูงสุด 365 วัน) 600 800
6. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักจากสัญญาเพิ่มเติม WPบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลัก ขณะผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี ไม่ต้องชำระ
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์บริษัท)

 

ความคุ้มครองโดยย่อ
ประกันสุขภาพเอไอเอ
แผน
Health Guard
VIP
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันภัยหลัก Whole Life (Non Par) 75,000
2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุเอดีบี และบันทึกเพิ่มเติมอุบัติเหตุความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายหรือภัยจลาจล (รับเพิ่มจากข้อ1) 1,000,000
3. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง จากสัญญาเพิ่มเติม CR
3.1 ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง* ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 500 วันๆ ละ 7,000
3.2 กรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง*(รับเพิ่มจากข้อ1) 700,000
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมจากสัญญาเพิ่มเติม H&S
 -ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 4,000
 -ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำต่อวัน 950
 -ค่าแพทย์ผ่าตัดหัตถการ 90,000
 -ค่าแพทย์วิสัญญี 7,500
 -ค่าห้องผ่าตัดอุปกรณ์ และในห้องผ่าตัด 7,000
 -ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ใน โรงพยาบาล 30,000
 -ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 4,000
 -ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก(เนื่องจากอุบัติเหตุ)ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 7,500
5. สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยบริษัทขดเชยเป็นรายวันตามจำนวนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ (สูงสุด 365 วัน) 1,000
6. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักจากสัญญาเพิ่มเติม WPบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลัก ขณะผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี ไม่ต้องชำระ
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์บริษัท)

 


There is 1 comment

Add yours

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*