สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม

  H&S   | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

11 – 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทนประกันชีวิต

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ HS

มอบความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่าหากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุนแรงขนาดไหน มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และนั่นอาจทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน สัญญาเพิ่มเติมนี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ บรรเทาความเดือดร้อนนั้นได้

 • แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (IPD)
 • ค่าห้องสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ผลประโยชน์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เอไอเอจะชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่า (สูงสุดไม่เกิน 5 วัน)
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
 • ค่าแพทย์วิสัญญี
 • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์บางชนิด การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้เลือดและพลาสม่า และกายภาพบำบัด และค่ารถพยาบาล เป็นต้น

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

 • ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอกซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อน หรือ หลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในครั้งนั้น
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
 • การรักษาแบบ Daycase

ตารางความคุ้มครอง AIA HS

รายการความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
แผนประกันสุขภาพ : HS1600 HS2200 HS2800 HS3400 HS4000 HS5000
กรณีเจ็บป่วย เข้ารักษาในโรงพยาบาล
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) วันละ 1,600 2,200 2,800 3,400 4,000 5,000
ค่าห้อง ICU บริษัทชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่าสูงสุดไม่เกิน 5 วัน วันละ 3,200 4,400 5,300 6,800 8,000 10,000
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) วันละ 750 800 850 900 950 1,000
ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อครั้ง 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อครั้ง 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อครั้ง 4,500 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500
ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล ต่อครั้ง 20,000 20,000 20,000 25,000 30,000 40,000
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ต่อครั้ง 3,000 3,000 3,000 3,400 4,000 5,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ต่อครั้ง 4,000 5,000 5,500 6,500 7,500 9,000
ค่ายากลับบ้าน แต่ละครั้ง ต่อครั้ง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อครั้ง 1,600 2,200 2,800 3,400 4,000 5,000
รวมผลประโยชน์ที่สามารถเบิกได้สูงสุด ต่อการเข้ารับการรักษาหนึ่งครั้ง ต่อครั้ง 388,750 485,500 579,750 682,900 784,750 944.500

พิเศษ! สิทธิการรักษาแบบ Day Case ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก-OPD)

 1. การสลายนิ่ว
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี
 3. การผ่าตัดต้อกระจก
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่
 13. การเจาะตับ
 14. การเจาะไขกระดูก
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
 18. การขูดมดลูก
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุตั้งแต่ 1 1 -70 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรงปกติ ไม่มีโรคประจำตัว

เอกสารในการทำประกัน

 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ชำระเบี้ย
 2. สำนาใบสูติบัตร หรือ ใบเกิดเด็ก

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

 • เงินสด ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
 • บัตรเครดิต VISA / Master Card ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
 • เช็คสั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จำกัด” ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวทันที
 • ATM / Internet Bangking / เคาท์เตอร์ธนาคาร

คุณสมบัติ

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 11 – 70 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันแบบปีต่อปี
 • สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น

ข้อยกเว้น

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหา
 • ผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือ
 • การผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการ
 • ตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

การเจ็บป่วยในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม H&S คือ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันที่ได้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นหลังสุด
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม H&S จะเป็น 120 วัน สำหรับโรคดังต่อไปนี้
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

หมายเหตุ

 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ หรือจนถึงกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)
 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปี กรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) ทั้งนี้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้ชำระเบี้ยประกันเข้ามาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา