เอไอเอเปิดแผน ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY 2021 ตัวใหม่ที่ให้วงเงินรักษาสูงสุด 25 ล้านบาท ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองประกันโรคร้ายแรง

เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย  AIA HEALTH HAPPY 

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง ถึงอายุ 85 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตั้งแต่เด็กอายุ 6 – 75 ปี
 • ช่องทางการขาย ตัวแทนประกันชีวิต AIA

จุดเด่น ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

 • ผลประโยชน์เหมาจ่าย1
 • ผลประโยชน์สูงสุดเป็น 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • กรณีเป็นโรคร้ายแรง2 ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า3 และต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
 • ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง4
 • เพิ่มวันคุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุดถึง 365 วัน5
 • มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท)
 • อายุรับประกันตั้งแต่ 6 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • เบี้ยประกันสุขภาพนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท ต่อปี

เจ็บป่วยแบบเดียวกัน ไม่ได้แปลว่าค่ารักษาจะเท่ากัน เลือกแผนประกันเด็กที่ใช่สำหรับลูกรัก

ผลประโยชน์โดยย่อ AIA HEALTH HAPPY

กรณีผู้ป่วยใน IPD หมวดที่ 1-5

 • ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
 • การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery*)

ประกันสุขภาพเด็ก-AIA-Health-Happy-แบบมีเงินออม-2020
กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน OPD หมวดที่ 6-13

 • 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง
 • 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
 • 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา
 • 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
 • 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
 • 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก**

* Day Surgery หมายถึง การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล

** ผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนังหรือชั้นใต้ผิวหนัง หรือชั้นเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่หรือเฉพาะบริเวณ

ประกันสุขภาพเด็ก-AIA-Health-Happy-แบบมีเงินออม-2021
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD

 • 2,000 บาท ต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง

บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันของสัญญาเพิ่มเติมนี้ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงครั้งแรกและต่อเนื่องติดต่อกันไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ โดยโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้

 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery)
 4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
 6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ (Surgery to Aorta)

ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

 • เมื่อเสียชีวิตจะได้รับ 10,000 บาท

สิทธิลดหย่อนภาษีฯ

 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิประโยชน์ AIA Vitality

 • สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ เป็นแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ AIA Vitality และได้รับส่วนลดเบี้ยประกันตามเงื่อนไขของโครงการ AIA Vitality

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล 

 • สำหรับความคุ้มครองแผน 15 ล้านบาท และ แผน 25 ล้านบาท ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

หมายเหตุ

 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • 1 เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล เฉพาะบางรายการเท่านั้น เมื่อรวมผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน และกรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (หมวดที่ 1-13) และความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์โดยผู้เอาประกันสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
 • 2 โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
 • 3 ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามที่กำหนดในกรมธรรม์
 • 4 การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนี่งจำกัดจำนวนวันการนอนในโรงพยาบาลและการปรึกษาแพทย์ ไม่เกิน 365 วัน และสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องภายใน 30 วัน จำกัดสูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • 5 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) และค่าห้อง ICU รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้

เงื่อนไขการรับประกันภัย รับประกันเด็ก ตั้งแต่อายุ 6 – 75 ปี (ต่ออายุถึงอายุ 84 ปี)

ข้อยกเว้นของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

 1. การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
   • ไส้เลื่อนทุกชนิด
   • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
   • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
   • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

เอกสารและข้อมูลการสมัครทำประกัน

 1. บัตรประชาชน หรือ ใบสูติบัตร (สำหรับเด็กเล็ก)
 2. ที่อยู่ปัจจุบัน และ ที่อยู่ที่ทำงาน อาชีพ
 3. เบอร์โทรติดต่อ และ อีเมล
 4. ผู้รับผลประโยชน์ ระบุได้สูงสุด 4 คน
 5. คำแถลงประวัติสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง 

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 1. ติดต่อตัวแทน เพื่อขอรายละเอียดข้อเสนอแผนประกันที่สนใจ
 2. นัดพบตัวแทนเพื่อทำสัญญา หรือ สมัครออนไลน์ผ่านระบบ AIA iSign รวดเร็ว ปลอดภัย 
 3. ชำระเบี้ยประกันด้วย สแกน QR Code เข้าบริษัท AIA โดยตรง หรือ ตัดบัตรเครดิต VISA / Master card ได้โดยไม่มีชาร์จค่าธรรมเนียมบัตรเรดิต
 4. หลังกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ จะได้รับเล่มกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct