แผนประกันสุขภาพเด็กเงินออมHS-Extra-Unit-linked-UDR-2020

ประกันสุขภาพเด็ก Unit-link UDR แบบมีเงินออมในกองทุนรวมยูนิตลิ้งค์

ประกันสุขภาพเด็กแบบสะสมทรัพย์ ประกันสุขภาพลูกน้อยมีเงินออม ประกันสุขภาพเด็กแบบเงินออม Unit-link สำหรับเด็กแรกเกิด สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือนขึ้นไป ประกันสำหรับเด็กอายุ 0-5 ปี มีแผนประกันเด็กเลือกใช้บริการไม่มาก แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบัน เพราะเด็กวัยนี้มีโอกาสเจ็บป่วยสูงมากๆ ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันก็สูงมากๆเช่นกัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกการรักษาที่ดีที่สุด และแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ในวันที่ลูกน้อยต้องเจ็บป่วย AIA คือบริษัทที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจได้ดูแล พร้อมเครือข่ายพันธมิตรโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำแต่ลูกได้เลยไม่ต้องพ่วงพ่อแม่ พร้อมรับโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนด้วยแผน ประกันสุขภาพเด็ก Unit-linked และ มีตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพคอยดูแลหลังการขาย 

ประกันเด็ก unit-link

ประกันสุขภาพเด็กแบบ Unit-linked มีเงินออมในกองทุนรวม UDR

 • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม
 • เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา (เบี้ยไม่ขึ้นลงตามอายุ)
 • การันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา (ไม่มีการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด)
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้ (สำหรับผู้เอาประกันที่เสียภาษี)

ประกันสุขภาพเด็ก แบบเงินออม Unit-linked

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพเด็ก Unit-linked ให้ลูกชายอายุ 3 ขวบ

คุณพ่อหรือคุณแม่ ที่ต้องการวางประกันสุขภาพ UDR ยูนิตลิ้งค์ ให้ลูกชายอายุ 3 ขวบ พร้อมเงินออม และ สร้างการลงทุนในกองทุนรวมให้ลูก เพื่อเป็นเงินเก็บให้ลูกน้อยในอนาคต

 

ความคุ้มครองที่ได้รับ แผนค่ารักษาพยาบาล AIA H&S Extra-UDR 2000

 1. กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case) 
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวันๆละ 2,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 125 วันต่อครั้งต่อโรค)
  • กรณีพักห้อง ICU ผลประโยชน์จะได้รับเป็น 2 เท่า วันละ 4,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อครั้งต่อโรค)
  • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันๆละ 700 บาท (สูงสุดไม่เกิน 125 วันต่อครั้งต่อโรค)
  • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 60,000 บาทต่อครั้งต่อโรค
  • ค่าแพทย์วิสัญญี 6,000 บาทต่อครั้งต่อโรค
  • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 10,000 บาทต่อครั้งต่อโรค
  • ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 18,000 บาท ครั้งต่อโรค
  • ค่าตรวจวินิจทางรังสิตและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น 2,500 บาทต่อครั้งต่อโรค
 2. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล OPD 
  • วงเงินค่ารักษาแบบ OPD กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลปีละ 4,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงครั้งละ 4,000 บาท
  • ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัดปีละ 25,000 บาท
 3. ผลประโยชน์อื่นๆ
  • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ (กรณีไม่เคลมมีเงินคืน) 2,000 บาท 
  • ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท
 4. ผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก AIA Issara Plus ( Unit-linked )
  • คุ้มครองชีวิต 720,000 บาท
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ 720,000 บาท

 

ตารางตัวอย่างการวางแผนประกันสุขภาพเด็ก AIA H&S Extra-UDR 2000 

ประกันสุขภาพเด็กแบบ Unit-Linked  แผน HS-Extra UDR 2000 สำหรับเด็กชาย อายุ 3 ปี ส่งเบี้ยประกันรวมสุขภาพ ปีละ 
วางแผนการส่งเบี้ย : 20 ปี หลังจากนั้นหยุดจ่ายเบี้ยได้ ความคุ้มครองสุขภาพยังคุ้มครองอยู่เหมือนเดิมถึงอายุ 80 ปี หรือ ถ้าต้องการปิดบัญชีรับเงินคืนช่องที่ 4 จากขวามือในตารางเป็นตัวเลขประมาณการ 

 

ตัวอย่างกรณีที่ปิดบัญชีเวนคืนกรมธรรม์

 • ปิดบัญชีปีที่ 20 ได้รับเงินคืนประมาณ : 371,xxx บาท
 • ปิดบัญชีปีที่ 25 ได้รับเงินคืนประมาณ : 412,xxx บาท
 • ปิดบัญชีปีที่ 30 ได้รับเงินคืนประมาณ : 461,xxx บาท
 • หรือ ดูมูลค่าบัญชีปีที่ต้องการปิดบัญชีในตารางช่องที่ 4 นับจากทางขวาในตารางครับ
  *มูลค่าบัญชีข้างต้นคำนวนจากตัวอย่างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมประมาณการ 5%ต่อ่ปี
  **ตามตัวอย่างในตารางตั้งแต่อายุ 55 ปีปรับทุนประกันลดลงเหลือ 100,000 บาท เพื่อช่วยให้ประหยัดค่าธรรเนียมในกรมธรรม์ได้

 

ค่าเบี้ยหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวม กรณีเลือกกองทุนที่ทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้ผลตอบแทนที่ประมาณ 5% ต่อปี จะมีเงินสะสมในหน่วยลงทุนตามตาราง

* ต้องทำผ่านตัวแทนที่ได้รับสิทธิในการขายผลิตภัณฑ์ Unit Linked และมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น

** ผู้เอาประกันควรประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง และศึกษาเรื่องการลงทุนก่อนการตัดสินใจ

*** ผลตอบแทนที่แสดงในตารางเป็นค่าประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 5% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่แทนจริงจะขึ้นอยู่กับการวางแผนการลงทุนและสภาพตลาด ณ ตอนนั้น ซึ่งอาจจะมีความผันผวนระหว่างการลงทุน อาจจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ได้

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct