ทำประกันสุขภาพเด็ก ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

โดยปกติแล้วการทำสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลให้บุตร หรือ ประกันสุขภาพเด็ก จะต้องแนบกับสัญญาหลักประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือ แบบสะสมทรัพย์ถึงจะสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลแนบท้ายได้ ผมมีคำถามจากทางลูกค้าหลายท่านว่าทำประกันให้ลูกจะนำเบี้ยประกันชีวิต หรือ เบี้ยสัญญาหลักไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

คำตอบคือ ไม่ได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร มาตรา 47(1)(ง)แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้หักลดหย่อนเบี้ยประกันที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายไปสำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้เท่านั้น  (ข้อ. 13)  จึงทำให้ผู้ชำระเบี้ยที่เสียภาษีมีความรู้สึกว่าเสียดายสิทธิ์ส่วนนี้ที่นำเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ของตนเอง ทำประกันชีวิตให้บุตรนำเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้ไหม

ทำประกันให้ลูกลดหย่อนภาษีไม่ได้ ! งั้นลองดูแบบ Unit Linked

ในปัจจุบันมีแบบประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit Link ซึ่งแบบประกันแบบนี้เบี้ยประกันที่ชำระไม่สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ แต่สามารถนำได้เฉพาะค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ไปหักลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นในส่วนค่าเบี้ยประกันชีวิตสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งในแต่ละปีค่าใช้จ่ายอาจจะไม่เท่ากัน ซึ่งถ้าทำประกันควบการลงทุนให้ผู้มีเงินได้เองก็อาจจะไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เต็มจำนวนกับเบี้ยที่จ่ายเหมือนกับประกันชีวิตแบบสามัญ ดังนั้นการประกันชีวิตควบการลงทุนให้บุตรผมจึงมองว่าคุ้มค่าที่สุด เพราะยังไงก็นำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เต็มที่อยู่แล้ว และ ยังมีโอกาศรับผลตอบแทนสูง และ มีสภาพคล่องเป็นอย่างดี และสามารถเลือกพอร์ทการลงทุนเองได้ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้

จุดเด่นของแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)

1. สภาพคล่อง

 • การทำแบบประกันชีวิตควบการลงทุน จะมีสภาพคล่องที่ดีคือ ถ้าลูกค้าชำระเบี้ยประกันไปในระยะหนึ่งแล้ว แล้วถ้าเกิดติดปัญาหาทางด้านการเงินก็จะสามารถหยุดพักชำระเบี้ย (Premium holiday) ได้ และ กรมธรรม์ยังคุ้มครองมีผลบังคับต่อไปตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในกรมธรรม์และเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี) ซึ่งทำให้ผู้เอาประกันยังได้รับความคุ้มครองชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมต่างๆตามปกติ

2. มีโอกาศที่ได้รับผลตอบแทนสูง

 • เบี้ยประกันที่ชำระเข้ามาหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักออกแล้ว จะนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนของพอร์ทการลงทุนที่ลูกค้าเป้นผู้เลือกเอง ทำให้เบี้ยประกันของลูกค้าที่อยุ่ในกองทุนรวมมีโอกาศที่จะได้รับผลแทนสูงตามความเสี่ยงของแต่ละกองทุนนั้นๆ คล้ายๆกับการซื้อ LTF RMF ครับ

3. เป็นทุนการศึกษาบุตรได้

 • ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอถอนเงินจากกรมธรรม์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าจำเป็นต้องการใช้เงินก้อนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้บุตร หรือ วัตถุประสงค์อื่น โดยเป็นวิธีการขายคืนหน่วยลงทุน โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เพราะไม่ใช่การกู้เงินจากกรมธรรม์ จะสามารถถอนมาใช้เพียงบางส่วนหรือจะถอนเงินที่มีทั้งหมดก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพเด็ก 

ความคุ้มครองที่ได้รับ แผนค่ารักษาพยาบาล AIA H&S EXTRA-UDR 2000

 1. กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case) 
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวันๆละ 2,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 125 วันต่อครั้งต่อโรค)
  • กรณีพักห้อง ICU ผลประโยชน์จะได้รับเป็น 2 เท่า วันละ 4,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อครั้งต่อโรค)
  • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันๆละ 700 บาท (สูงสุดไม่เกิน 125 วันต่อครั้งต่อโรค)
  • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 60,000 บาทต่อครั้งต่อโรค
  • ค่าแพทย์วิสัญญี 6,000 บาทต่อครั้งต่อโรค
  • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 10,000 บาทต่อครั้งต่อโรค
  • ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 18,000 บาท ครั้งต่อโรค
  • ค่าตรวจวินิจทางรังสิตและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น 2,500 บาทต่อครั้งต่อโรค
 2. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล OPD 
  • วงเงินค่ารักษาแบบ OPD กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลปีละ 4,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงครั้งละ 4,000 บาท
  • ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัดปีละ 25,000 บาท
 3. ผลประโยชน์อื่นๆ
  • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ (กรณีไม่เคลมมีเงินคืน) 2,000 บาท 
  • ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท
 4. ผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก AIA Issara Plus ( Unit-linked )
  • คุ้มครองชีวิต 720,000 บาท
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ 720,000 บาท

รวมความคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง 537,000 บาท

 สิทธิการรักษาแบบ Daycaes ผู้ป่วยนอก OPD เบิกได้

 1. การสลายนิ่ว ( ESWL:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy )
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ( Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization )
 3. การผ่าตัดต้อกระจก ( Extra Capsular Cataract Extraction with Intra ocular Lens )
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Laparoscopic )
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Endoscope )
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส ( Sinus Operations )
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก ( Injection or Rubber Band Ligation )
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม ( Excision Breast Mass )
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก ( Bone Biopsy )
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ ( Tissue Biopsy )
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ( Amputation )
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ ( Manual Reduction )
 13. การเจาะตับ ( Liver Puncture / Liver Aspiration )
 14. การเจาะไขกระดูก ( Bone Marrow Aspiration )
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ( Lumbar Puncture )
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ( Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis )
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง ( Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping )
 18. การขูดมดลูก ( Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage )
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ( Colposcope, Loop diathermy )
 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst ( Marsupialization of Bartholin ‘s Cyst )
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า ( Camma Knife )

 

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรงปกติ ไม่มีโรคประจำตัว

เอกสารในการทำประกันง่ายๆ 2 อย่าง

 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ชำระเบี้ย / เจ้าของกรมธรรม์
 2. สำนาใบสูติบัตร หรือ ใบเกิดเด็ก

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

 • เงินสด ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนทันที
 • บัตรเครดิต VISA / Master Card ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนทันที
 • ATM / Internet Bangking / เคาท์เตอร์ธนาคาร

ชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต