ประกันสุขภาพเด็กชาย1เดือน-UnitLink

ทำประกันสุขภาพเด็ก ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

โดยปกติแล้วการทำสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลให้บุตร หรือ ประกันสุขภาพเด็ก จะต้องแนบกับสัญญาหลักประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือ แบบสะสมทรัพย์ถึงจะสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลแนบท้ายได้ ผมมีคำถามจากทางลูกค้าหลายท่านว่าทำประกันให้ลูกจะนำเบี้ยประกันชีวิต หรือ เบี้ยสัญญาหลักไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

คำตอบคือ ไม่ได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร มาตรา 47(1)(ง)แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้หักลดหย่อนเบี้ยประกันที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายไปสำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้เท่านั้น  (ข้อ. 13)  จึงทำให้ผู้ชำระเบี้ยที่เสียภาษีมีความรู้สึกว่าเสียดายสิทธิ์ส่วนนี้ที่นำเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ของตนเอง ทำประกันชีวิตให้บุตรนำเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้ไหม

ทำประกันให้ลูกลดหย่อนภาษีไม่ได้ ! งั้นลองดูแบบ Unit Linked

ในปัจจุบันมีแบบประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit Link ซึ่งแบบประกันแบบนี้เบี้ยประกันที่ชำระไม่สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ แต่สามารถนำได้เฉพาะค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ไปหักลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นในส่วนค่าเบี้ยประกันชีวิตสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งในแต่ละปีค่าใช้จ่ายอาจจะไม่เท่ากัน ซึ่งถ้าทำประกันควบการลงทุนให้ผู้มีเงินได้เองก็อาจจะไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เต็มจำนวนกับเบี้ยที่จ่ายเหมือนกับประกันชีวิตแบบสามัญ ดังนั้นการประกันชีวิตควบการลงทุนให้บุตรผมจึงมองว่าคุ้มค่าที่สุด เพราะยังไงก็นำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เต็มที่อยู่แล้ว และ ยังมีโอกาศรับผลตอบแทนสูง และ มีสภาพคล่องเป็นอย่างดี และสามารถเลือกพอร์ทการลงทุนเองได้ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้

จุดเด่นของแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)

1. สภาพคล่อง

 • การทำแบบประกันชีวิตควบการลงทุน จะมีสภาพคล่องที่ดีคือ ถ้าลูกค้าชำระเบี้ยประกันไปในระยะหนึ่งแล้ว แล้วถ้าเกิดติดปัญาหาทางด้านการเงินก็จะสามารถหยุดพักชำระเบี้ย (Premium holiday) ได้ และ กรมธรรม์ยังคุ้มครองมีผลบังคับต่อไปตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในกรมธรรม์และเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม(ถ้ามี) ซึ่งทำให้ผู้เอาประกันยังได้รับความคุ้มครองชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมต่างๆตามปกติ

2. มีโอกาศที่ได้รับผลตอบแทนสูง

 • เบี้ยประกันที่ชำระเข้ามาหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักออกแล้ว จะนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนของพอร์ทการลงทุนที่ลูกค้าเป้นผู้เลือกเอง ทำให้เบี้ยประกันของลูกค้าที่อยุ่ในกองทุนรวมมีโอกาศที่จะได้รับผลแทนสูงตามความเสี่ยงของแต่ละกองทุนนั้นๆ คล้ายๆกับการซื้อ LTF RMF ครับ

3. เป็นทุนการศึกษาบุตรได้

 • ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอถอนเงินจากกรมธรรม์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ลูกค้าจำเป็นต้องการใช้เงินก้อนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้บุตร หรือ วัตถุประสงค์อื่น โดยเป็นวิธีการขายคืนหน่วยลงทุน โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เพราะไม่ใช่การกู้เงินจากกรมธรรม์ จะสามารถถอนมาใช้เพียงบางส่วนหรือจะถอนเงินที่มีทั้งหมดก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพเด็ก 

ความคุ้มครองที่ได้รับ แผนค่ารักษาพยาบาล AIA H&S EXTRA-UDR 2000

 1. กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case) 
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวันๆละ 2,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 125 วันต่อครั้งต่อโรค)
  • กรณีพักห้อง ICU ผลประโยชน์จะได้รับเป็น 2 เท่า วันละ 4,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อครั้งต่อโรค)
  • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันๆละ 700 บาท (สูงสุดไม่เกิน 125 วันต่อครั้งต่อโรค)
  • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 60,000 บาทต่อครั้งต่อโรค
  • ค่าแพทย์วิสัญญี 6,000 บาทต่อครั้งต่อโรค
  • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 10,000 บาทต่อครั้งต่อโรค
  • ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 18,000 บาท ครั้งต่อโรค
  • ค่าตรวจวินิจทางรังสิตและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น 2,500 บาทต่อครั้งต่อโรค
 2. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล OPD 
  • วงเงินค่ารักษาแบบ OPD กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลปีละ 4,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงครั้งละ 4,000 บาท
  • ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัดปีละ 25,000 บาท
 3. ผลประโยชน์อื่นๆ
  • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ (กรณีไม่เคลมมีเงินคืน) 2,000 บาท 
  • ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท
 4. ผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก AIA Issara Plus ( Unit-linked )
  • คุ้มครองชีวิต 720,000 บาท
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ 720,000 บาท

รวมความคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง 537,000 บาท

 สิทธิการรักษาแบบ Daycaes ผู้ป่วยนอก OPD เบิกได้

 1. การสลายนิ่ว ( ESWL:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy )
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ( Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization )
 3. การผ่าตัดต้อกระจก ( Extra Capsular Cataract Extraction with Intra ocular Lens )
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Laparoscopic )
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Endoscope )
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส ( Sinus Operations )
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก ( Injection or Rubber Band Ligation )
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม ( Excision Breast Mass )
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก ( Bone Biopsy )
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ ( Tissue Biopsy )
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ( Amputation )
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ ( Manual Reduction )
 13. การเจาะตับ ( Liver Puncture / Liver Aspiration )
 14. การเจาะไขกระดูก ( Bone Marrow Aspiration )
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ( Lumbar Puncture )
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ( Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis )
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง ( Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping )
 18. การขูดมดลูก ( Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage )
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ( Colposcope, Loop diathermy )
 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst ( Marsupialization of Bartholin ‘s Cyst )
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า ( Camma Knife )

 

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรงปกติ ไม่มีโรคประจำตัว

เอกสารในการทำประกันง่ายๆ 2 อย่าง

 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ชำระเบี้ย / เจ้าของกรมธรรม์
 2. สำนาใบสูติบัตร หรือ ใบเกิดเด็ก

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

 • เงินสด ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนทันที
 • บัตรเครดิต VISA / Master Card ได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนทันที
 • ATM / Internet Bangking / เคาท์เตอร์ธนาคาร

ชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต 

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

26 Comments

 1. อัครินทร์ เจนธนพ พัฒน์ 07/01/2019 at 09:05 - Reply

  สนใจทำประกันให้ลูก ครับ
  เพศ หญิง
  อายุ 2 ขวบ

 2. หญิง 03/07/2017 at 09:24 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 3 ขวบ
  รหัสไปรษณีย์ : 10700
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : เคยเป็นไข้ ไม่สบาย
  ข้อมูลอื่นๆ : ขอข้อมูลทาง เมล นะคะ

  • Theetat Saeheng 31/07/2017 at 08:12 - Reply

   เรียน คุณหญิง

   ผมไได้ส่งรายละเอียดประกันเด็กให้ทางอีเมลแล้วนะครับ

 3. ยู 30/06/2017 at 13:08 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 3
  รหัสไปรษณีย์ : 10700
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่คะ
  ข้อมูลอื่นๆ :

 4. เพศ : ชาย
  อายุ : 6ขวบ
  รหัสไปรษณีย์ :93120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ : ไม่เคย

 5. โอ๋ 05/01/2017 at 13:52 - Reply

  เพศ :หญิง
  อายุ :4เดือน
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : หลอดลมอักเสพบ
  ข้อมูลอื่นๆ :

 6. ต้นอ้อ 20/12/2016 at 15:43 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 48
  รหัสไปรษณีย์ : 10520
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 7. เพศ : ชาย
  อายุ : 2 ขวบ 11 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 12110
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : เน้นสุขภาพมีเงินคืน รักษาโรงพยาบาลรัฐ (ธรรมศาสตร์)

 8. ตุ๊ก 28/06/2016 at 12:36 - Reply

  เพศ : ญ
  อายุ : 2.5 ปี
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากทำประกันให้ลูกค่ะ เลือกไม่ถูกค่ะ จ่ายเบี่ย ประมาณ หมื่นกว่ามีไหมคะ

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต 19/11/2016 at 11:31 - Reply

   เรียน คุณตุ๊ก

   ผมส่งได้รายละเอียดประกันสุขภาพเด็กให้แล้วนะครับ ลองดูรายละเอียดก่อนได้ครับ

   ขอบคุณครับ

 9. เล็ก 26/06/2016 at 02:06 - Reply

  เพศ :ชาย
  อายุ : 1ปี10เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 45210
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : เป็นไข้สูงนอนโรงพยาบาล
  ข้อมูลอื่นๆ : อยู่จังหวัดร้อยเอ็ด สะดวกติดต่อเวลาทำงาน

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต 19/11/2016 at 11:32 - Reply

   เรียน คุณเล็ก ครับ

   ผมแนะนำลองหาตัวแทนประกันไกล้บ้านท่านดีกว่าครับ ผมอยู่กรุงเทพครับ อาจจะดูแลไม่สะดวกครับ

 10. เพศ : หญิง
  อายุ : 9 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 20150
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : เคย
  ข้อมูลอื่นๆ :

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต 19/11/2016 at 11:33 - Reply

   เรียน คุณญาดา แก้วเกิด

   ผมได้ส่งข้อมูล รายละเอียดแผนประกันสุขภาพเด็กแบบเงินออมไปให้แล้วนะครับ ลองดูรายละเอียดก่อนได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนโทรกลับมาปรึกษาได้นะครับ

   ขอบคุณครับ

 11. จิ๊บ 06/04/2016 at 14:09 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 2.5ปี
  รหัสไปรษณีย์ : 20110
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ : AIA LIFE ISSARA + HS UDR + เงินชดเชยวันละ1000 อยากทราบเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อปี รบกวนขอเป็นรายละเอียดทาง email ครับ

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต 19/11/2016 at 11:34 - Reply

   ผมส่งได้รายละเอียดประกันสุขภาพเด็ก AIA LIFE ISSARA + HS UDR + เงินชดเชยวันละ1000 ให้แล้วนะครับ ลองดูรายละเอียดก่อนได้ครับ

   ขอบคุณครับ

 12. ปู 13/02/2016 at 13:58 - Reply

  เพศ : ญ.
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต 19/11/2016 at 11:35 - Reply

   เรียน คุณปู

   ผมส่งได้รายละเอียดประกันสุขภาพเด็ก AIA LIFE ISSARA ให้แล้วนะครับ ลองดูรายละเอียดก่อนได้ครับ

   ขอบคุณครับ

 13. เจมส์ 03/02/2016 at 15:58 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 34
  รหัสไปรษณีย์ : 10400
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคย
  ข้อมูลอื่นๆ :

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต 19/11/2016 at 11:35 - Reply

   เรียนคุณเจมส์
   ผมส่งได้รายละเอียดประกันสุขภาพเด็ก HS2200 UDR + เงินชดเชยวันละ1000 ให้แล้วนะครับ ลองดูรายละเอียดก่อนได้ครับ

   ขอบคุณครับ

 14. เพศ : หญิง
  อายุ : 4 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 21150
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : –
  ข้อมูลอื่นๆ : ติดต่อได้หลังจาก 20.00 น.

  • ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต 19/11/2016 at 11:36 - Reply

   เรียนคุณ ปิยารัตน์
   ผมส่งได้รายละเอียดประกันสุขภาพเด็ก HS2200 UDR + เงินชดเชยวันละ1000 ให้แล้วนะครับ ลองดูรายละเอียดก่อนได้ครับ

   ขอบคุณครับ

 15. เดียร์ 14/12/2015 at 14:59 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 1.6ปี
  รหัสไปรษณีย์ : 85000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : หอบ / ลมชัก
  ข้อมูลอื่นๆ : น้องเคยเข้ารักษา โรคหอบ โรคลมชัก จาก รพ.ระนอง ตอนนี้น้องต้องกินยาประจำ อยากทราบว่า ..
  1. ประกันจะคุ้มครอง น้องไหม ?? ถ้าน้องต้องเข้ารักษาตัวเนื่องจากโรคที่เคยเกิด
  2. แล้วในกรณีที่ คุ้มครอง เบี้ยประกันเดือนละเท่าไร ??

 16. ป. 06/12/2015 at 21:45 - Reply

  เพศ :หญิง
  อายุ :1ปี 3เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 50290
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :มีไข้สูง ชัก
  ข้อมูลอื่นๆ :

 17. เพศ :หญิง
  อายุ : 5-6 ปี
  รหัสไปรษณีย์ : 10560
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : เคยเป็นไข้หวัด ธรรมดา
  ข้อมูลอื่นๆ :

 18. เอก 05/09/2015 at 12:39 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 3 เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 10270
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่
  ข้อมูลอื่นๆ :