ประกันสุขภาพเด็กชาย1เดือน-hs-extra-2000-udr

ประกันสุขภาพเด็ก AIA H&S Extra (New Health Standard) UDR 2000

แผนประกันสุขภาพเด็กแบบ AIA H&S Extra (New Health Standard) UDR นี้เป็นการวางแผนประกันสุขภาพให้ลูกมีความคุ้มครองระยะยาว โดยการส่งเบี้ยระยะสั้นและสามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันได้ แต่ความคุ้มครองสุขภาพยังคุ้มครองต่อ ด้วยแบบประกัน UDR และเบี้ยประกันมีส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำของ บลจ. เอไอเอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนอีกด้วย ทำให้ในอนาคตสามารถปิดกรมธรรม์ขายคืนหน่วยลงทุนเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกได้

ข้อดี ประกันสุขภาพเด็ก AIA H&S Extra (New Health Standard) UDR

 • จ่ายเบี้ยระยะสั้น คุ้มครองสุขภาพระยะยาว
 • เบี้ยประกันไม่จ่ายทิ้ง ปิดกรมธรรม์มีเงินคืน
 • พักชำระเบี้ยประกัน ความคุ้มครองสุขภาพยังคุ้มครองต่อ
 • มีค่ารักษา OPD ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเบิกได้
 • กรณีไม่เคลมประกัน มีเงินคืนให้ทุกปี
 • การันตีต่ออายุรับประกันตลอดสัญญา

ตารางความคุ้มครองประกันเด็ก H&S Extra UDR 2000

ตารางผลประโยชน์ AIA H&S Extra (New Standard) UDR 2000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน IPD
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และ ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจํานวน 2 เท่า ของผลประโยชน์สําหรับ ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน (รวมกันสูงสุด ไม่เกิน 125 วัน)

2,000 ต่อวัน
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบําบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
18,000
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าบริการทางการพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรับกลับบ้าน (รวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของหมวดย่อยที่ 2.1 – 2.3)
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 700 ต่อวัน
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทําหัตถการ
10,000
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัด และหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท่าศัลยกรรม และหัตถการ สําหรับแพทย์ท่าศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) 60,000
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) 6,000
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 2 เท่าของผลประโยชน์หมวดที่ 4
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยใน (Day Surgery*) จ่ายผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน OPD
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 5,500
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพัก รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สําหรับการรักษา พยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออก จากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) ไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง 4,000
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อปีรอบปีกรมธรรม์ ไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา โรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์
25,000
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําาบัดรักษา โรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา โรคมะเร็ง โดยเคมีบําบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (ต่อครั้ง) 4,500
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก** (ต่อครั้ง) 6,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก*** (OPD ทั่วไป) 4,000
4. ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ**** 2,000
5. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต***** 10,000

หมายเหตุ

 • *Day Surgery หมายถึง การผ่าตัดใหญ่ หรือการทําหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบําบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพัก รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
 • **การผ่าตัดเล็ก หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนัง หรือชั้นใต้ผิวหนัง หรือชั้นเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ (Local Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ
 • ***เป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการป่วยแต่ละครั้ง โดยจ่ายตามจํานวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษา พยาบาลผู้ป่วยนอก
 • **** กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ จากผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน หรือผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ (โดยไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชําระเบี้ยประกันภัยในรอบปี กรมธรรม์ถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันชําระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ กรณีที่ชําระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน ต้องชําระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวดติดต่อกัน
 • ***** กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard) ยังมีผลคุ้มครอง

 

 

ตัวอย่าง การวางแผนชำระเบี้ยประกัน 15 ปี และ 20 ปี

สำหรับ คุณลูกค้า คนพิเศษ
เพศ ชาย
อายุ ขณะทำประกัน 15 วัน – 11 เดือน
ชั้นสุขภาพ มาตราฐาน
แผนประกันชีวิต AIA Issara Plus
ทุนประกันชีวิต 360,000 บาท
แผนประกันสุขภาพ AIA H&S Extra UDR 2000
เบี้ยประกันรวมต่อปี 27,335 บาท
ผลตอบแทนจากกองทุน 5% ต่อปี
วางแผนการส่งเบี้ย 15 ปี
ระยะเวลาที่ คาดว่าคุ้มครอง 50 ปี

 

ตารางตัวอย่างการชำระเบี้ย และ วางแผนหยุดพักจ่ายเบี้ย แต่ความคุ้มครองชีวิตและประกันสุขภาพยังคุ้มครองต่อ

ปีกรมธรรม์ เบี้ยประกันต่อปี ความคุ้มครองชีวิตและประกันสุขภาพ
ปีที่ 1 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 2 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 3 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 4 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 5 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 6 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 7 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 8 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 9 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 10 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 11 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 12 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 13 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 14 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 15 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 16 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 17 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 18 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 19 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 20 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 21 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 22 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 23 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 24 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 25 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 26 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 27 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 28 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 29 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 30 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 40 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 50 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 60 หยุดพักชำระเบี้ย ไม่คุ้มครอง
ปีที่ 70 หยุดพักชำระเบี้ย ไม่คุ้มครอง
ปีที่ 80 หยุดพักชำระเบี้ย ไม่คุ้มครอง

 

ตารางมูลค่าเงินในกรมธรรม์

ปีกรมธรรม์ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ปีที่ 20 151,000
ปีที่ 30 130,000
ปีที่ 40 89,000
ปีที่ 50 8,666
ปีที่ 60 0
สำหรับ คุณลูกค้า คนพิเศษ
เพศ ชาย
อายุ ขณะทำประกัน 15 วัน – 11 เดือน
ชั้นสุขภาพ มาตราฐาน
แผนประกันชีวิต AIA Issara Plus
ทุนประกันชีวิต 360,000 บาท
แผนประกันสุขภาพ AIA H&S Extra UDR 2000
เบี้ยประกันรวมต่อปี 27,335 บาท
ผลตอบแทนจากกองทุน 5% ต่อปี
วางแผนการส่งเบี้ย 20 ปี
ระยะเวลาที่ คาดว่าคุ้มครอง 78 ปี

 

ตารางตัวอย่างการชำระเบี้ย และ วางแผนหยุดพักจ่ายเบี้ย แต่ความคุ้มครองชีวิตและประกันสุขภาพยังคุ้มครองต่อ

ปีกรมธรรม์ เบี้ยประกันต่อปี ความคุ้มครองชีวิตและประกันสุขภาพ
ปีที่ 1 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 2 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 3 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 4 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 5 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 6 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 7 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 8 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 9 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 10 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 11 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 12 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 13 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 14 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 15 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 16 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 17 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 18 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 19 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 20 27,335 คุ้มครอง
ปีที่ 21 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 22 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 23 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 24 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 25 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 26 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 27 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 28 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 29 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 30 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 40 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 50 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 60 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 70 หยุดพักชำระเบี้ย คุ้มครอง
ปีที่ 80 หยุดพักชำระเบี้ย ไม่คุ้มครอง

 

ตารางมูลค่าเงินในกรมธรรม์

ปีกรมธรรม์ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ปีที่ 20 307,000
ปีที่ 30 359,000
ปีที่ 40 438,000
ปีที่ 50 541,000
ปีที่ 60 642,000
By Published On: มีนาคม 1st, 2014Categories: ประกันสุขภาพเด็ก UDR, เด็กชาย อายุ 15 วัน - 11 เดือน910 Comments on ประกันสุขภาพเด็ก ผู้ชาย อายุ 15 วัน-11 เดือน AIA H&S Extra UDR 2000Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About the Author: ธีทัต AIA

ธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต AIA ทำงานเต็มเวลา บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง บริการรวดเร็ว มีบริการหลังการขาย ทำเคลม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ทบทวนกรมธรมม์ความคุ้มครอง Tel. 091-5549999 Line ID: @aiaproduct

910 Comments

 1. นรินทร์ นนทะพา 25/07/2019 at 10:39 - Reply

  สนใจครับ เด็ก 7 ขวบ

 2. Great 11/01/2019 at 09:06 - Reply

  สนจะรายระเอียดครับ.
  ขอตัวแทนที่อยู่ เชียงใหม่,หรือ ลำปางนะครับ

 3. เมธาพร 09/10/2018 at 22:56 - Reply

  ตัวนี้ปิดตัวเมื่อไรค่ะ

 4. พนิดา 19/03/2018 at 09:53 - Reply

  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 5. คมกริช 26/02/2018 at 21:58 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 40
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 6. บีน 22/01/2018 at 18:42 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 3ปี1เดือน
  รหัสไปรษณีย์ : 92000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : เคยเป็นไข้ นอนโรงบาล
  ข้อมูลอื่นๆ :

 7. เพศ : ชาย
  อายุ : 4ปี2เดือน
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่ค่อยเจ็บป่วย
  ข้อมูลอื่นๆ :แต่ตอนนี้ไม่สบายอยากทราบมีแบบทำแร้วใช้ได้เรยหรือไม่

 8. น็อค 08/01/2018 at 15:46 - Reply

  เพศ : ชาย
  อายุ : 24
  รหัสไปรษณีย์ : 12160
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 9. อัญ 26/12/2017 at 15:45 - Reply

  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 10. เพศ : ชาย
  อายุ : 1.4 ปี
  รหัสไปรษณีย์ : 62000
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่เคยถึงกับต้องนอน รพ. แค่ เป็นไข้ ตัวร้อน เท่านั้น
  ข้อมูลอื่นๆ : อยากได้ประกันแบบ รายจ่ายไม่สูงมาก แต่คุ้มครองครอบคลุม แล้วแบบออมด้วยก็ดีค่ะ

 11. ต้า 12/12/2017 at 03:50 - Reply

  เพศ : หญิง
  อายุ : 21
  รหัสไปรษณีย์ : 10400
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

 12. เคท 29/11/2017 at 15:47 - Reply

  เพศ :
  อายุ :
  รหัสไปรษณีย์ :
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :