ประกันสุขภาพ AIA H&S สำหรับคนสูงวัย อายุ 46 – 65 ปี

ประกันสุขภาพ พ่อแม่ ผู้สูงอายุ วันแม่ ของวัญวันแม่ วันพ่อแห่งชาติ ของขวัญวันพ่อ ทำประกันให้พ่อแม่ ประกันสูงอายุAIA

รายการความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
แผนประกันสุขภาพ : HS1600 HS2200 HS2800 HS3400 HS4000
กรณีเจ็บป่วย เข้ารักษาในโรงพยาบาล
 – ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) วันละ 1,600 2,200 2,800 3,400 4,000
 – ค่าห้อง ICU บริษัทชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่าสูงสุดไม่เกิน 5 วัน วันละ 3,200 4,400 5,300 6,800 8,000
 – ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) วันละ 750 800 850 900 950
 – ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อครั้ง 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
 – ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อครั้ง 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500
 – ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อครั้ง 4,500 5,500 6,000 6,500 7,000
 – ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล ต่อครั้ง 20,000 20,000 20,000 25,000 30,000
 – ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ต่อครั้ง 3,000 3,000 3,000 3,400 4,000
 – ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ต่อครั้ง 4,000 5,000 5,500 6,500 7,500
รวมผลประโยชน์ที่สามารถเบิกได้สูงสุด ต่อการเข้ารับการรักษาหนึ่งครั้ง ต่อครั้ง 388,750 485,500 579,750 682,900 784,750

*ค่ายากลับบ้าน รวมอยู่ในวงเงินเดียวกับค่ารักษาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล ถ้าใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลอื่นๆเต็มแล้วจะไม่ได้สามารถเบิกค่ายากลับบ้านได้อีก