การประกันแบบสะสมทรัพย์ คืออะไร

การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกันหากยังมีชีวิตอยู่จนกรมธรรม์ครบกำหนด หรือจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันถึงแก่กรรมขณะที่กรมธรรม์ยังไม่ครบกำหนดสัญญา จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล)

  8PAY20 SPECIAL (PAR)   | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองดี เงินออมงอกเงย เพิ่มเงินออมของครอบครัวด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล) เป็นกรมธรรม์เพื่อการสะสมทรัพย์ที่จะช่วยเพิ่มเงินออมของครอบครัว เบี้ยประกันไม่สูงเหมาะสำหรับการวางแผนออมเงิน 20 ปี โดยชำระเบี้ยประกันเพียง 8 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความคุ้มครอง
ชำระเบี้ยประกันเพียง 8 ปี รับความคุ้มครอง 20 ปี

ผลประโยชน์

 • รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเป็น 118%, 136% และ 154% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ในปีกรมธรรม์ 6, 7 และ 8 ตามลำดับ จนครบสัญญา บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตเงินคืน**
 • 6% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6
 • 7% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8, 10, 12
 • 9% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14, 16, 18
 • รับเงินครบสัญญา 122% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
 • รวมผลประโยชน์เงินคืน 188% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่

สิทธิการลดหย่อนภาษี
ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

คุณสมบัติ

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุ 1 เดือน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป
 • รับส่วนลดเบี้ยประกันตามเงื่อนไข

หมายเหตุ

 • การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  เงินปันผลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับและผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ซึ่งการจ่าย
 • เงินปันผล อัตราเงินปันผล และ/หรือ จำนวนเงินปันผลดังกล่าวเป็นแบบไม่รับรองการจ่ายและอาจไม่มีการจ่ายในบางปี ในกรณีที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผล บริษัทมีดุลยพินิจในการกำหนดอัตราเงินปันผล และ/หรือ จำนวนเงินปันผลตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ** ในกรณีคงเงินคืนสะสมไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนด โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ www.aia.co.th/th/help-support/announcement.html