ที่ปรึกษาด้านการเงิน คุณธีทัต แซ่เฮ้ง
โทร. 091-554-9999 อีเมล theetat.aia@gmail.com
AIA_20paylife_nonpar-ประกันชีวิต-ชำระเบี้ย20ปีคุ้มครองตลอดชีพ

แบบคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20ปี ลดหย่อนภาษีได้ (AIA 20 Pay Life)

ประกันชีวิต คุ้มครองรายได้ครอบครัว

 AIA 20 Pay Life (Non Par)  | เพราะครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุด

AIA 20 PAY LIFE (NON-PAR) 
ประกันแบบตลอดชีพ ประกันรายได้ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

ความอุ่นใจของครอบครัวคือ กุญแจไขความลับความสำเร็จของการดำเนินชีวิต การทำประกันชีวิตที่สอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว เพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) กรมธรรม์ที่ช่วยเติมเต็มความอุ่นใจให้ครอบครัวโดยเฉพาะ

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรืออายุครบ 99 ปี
 • หลังจากการชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 20 ปี ท่านสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมได้ต่อเนื่อง
 • บริษัทจ่ายเบี้ยประกันแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนครอบอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
 • ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี

ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจไขความลับความสำเร็จของการดำเนินชีวิตการทำประกันชีวิตที่สอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว เพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้

ชื่อแบบประกัน ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
ชื่อย่อ AIA 20PLNP
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีพ / ถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัน 20 ปี
ผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยของ AIA 20 Pay Life Non Par (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 250,000 – 599,999 บาท ได้รับส่วนลด 1,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท
ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 2,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท

 

20 PAY LIFE (NON PAR)

ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

 
ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ หรือจนครบอายุ 99 ปี
01
รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ มูลค่าเงินสด หรือจำนวนเบี้ยประกันมาตรฐานของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันรายเดือนต่อปี แล้วแต่จำนวนใด จะมากกว่า บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
 
 
รับเงินคืน ณ ครบสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกัน บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
04ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
03

บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน หากเกิดกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น เบี้ยประกัน WP

02
 
เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
* กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

ตัวอย่าง ตารางจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

แบบประกัน AIA 20 Pay Life (Non Par)

คำนวณจาก ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย รายปี 24,030 บาท

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัยหลัก รายปีสะสม ความคุ้มครอง (จำนวนเงินเอาประกันภัย)

1

2

5

10

15

20

.
.
.

อายุ 55

อายุ 60

อายุ 65

อายุ 80

อายุ 99

24,030

48,060

120,150

240,300

360,450

480,600

.
.
.

480,600

480,600

480,600

480,600

480,600

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

.
.
.

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

 

 

ตัวอย่าง ตารางจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

แบบประกัน AIA 20 Pay Life (Non Par)

คำนวณจาก ผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย รายปี 20,060 บาท

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัยหลัก รายปีสะสม ความคุ้มครอง (จำนวนเงินเอาประกันภัย)

1

2

5

10

15

20

.
.
.

อายุ 55

อายุ 60

อายุ 65

อายุ 80

อายุ 99

20,060

40,120

100,300

200,600

300,900

401,200

.
.
.

401,200

401,200

401,200

401,200

401,200

 

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

.
.
.

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

AIA-20paylife-ประกันชีวิต20ปีคุ้มครองตลอดชีพ

There are 13 comments

Add yours
 1. นิว

  เพศ : ชาย
  อายุ : 23
  รหัสไปรษณีย์ : 12120
  เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
  ข้อมูลอื่นๆ :

  สนใจทำประกันแบบส่ง 20 ปี อยากได้เบี้ยที่ไม่สูงมาก รบกวนขอข้อมูลทางอีเมลครับ

 2. กวีกร

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง
  อายุ : 12 พ.ค. 2529 (ถ้าสมมุติว่าอายุตอนนี้ 28 ปี 7 เดือน เวลาทำประกันเค้าจะปัดเป็น 29 ปี มั้ยครับ สงสัย)
  รหัสไปรษณีย์ : 40220
  เคยป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : ไม่ป่วย
  ข้อมูลอื่นๆ : 1.อยากทราบแบบประกัน AIA life gift จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำสุดเท่าไหร่ และทุนประกันต่อ 1,000 เท่าไหร่ครับ กรณีจะทำให้ เพศหญิงดังข้อมูลข้างต้น และหากเลือกจำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำสุด จะต้องจ่ายเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ครับ , 2.หากจะทำประกันแบบตลอดชีพ ชำระเบี้ย 20 ปี ทั้งมีเงินปันผล และแบบไม่มีเงินปันผล จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท เพศหญิงดังข้อมูลข้างต้น จ่ายต่อปีเท่าไหร่ครับ (อยากให้แยกให้ทั้งมีเงินปันผล และไม่มีเงินปันผล.

 3. สุภาพร

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน เอไอเอ จ่าย20ปี คุ้มครอง 99ปี
  เพศ : หญิง
  อายุ : 47
  รหัสไปรษณีย์ : 10290
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ : ทางอีเมลล์
  ข้อมูลอื่นๆ :

 4. หฤทัย

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะทำประกัน
  เพศ : หญิง
  อายุ : ๕๙
  รหัสไปรษณีย์ : ๕๓๐๐๐
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
  ข้อมูลอื่นๆ : สอบถามประกันป่วยให้คุณแม่ ยังไม่เคยมีประกันอื่นๆ กรุณาติดต่อทาง e-mail เพราะตัวดิฉันใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ

 5. ทวีศักดิ์

  กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่จะประกัน
  เพศ : ชาย
  อายุ : 35
  รหัสไปรษณีย์ :
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
  ข้อมูลอื่นๆ :
  สอบถามเบี้ย AIA 15 Pay 30, AIA 20 Pay Life ทุนประกัน 2,500,000 ชำระเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ครับ

 6. มณีวรรณ

  ข้อมูลผู้เอาประกันที่จำเป็น
  เพศ : ชาย
  อายุ : 54
  จำนวนเงินประกัน 100000 บาท อัตราเบี้ยเท่าไหร่ค่ะ

  • คุณธีทัต

   เรียน คุณ TOOK

   ขอทราบอายุ เพศ และ วงเงินทุนประกันชีวิตที่ต้องการด้วยนะครับ จะได้ทำแบบประกันเสนอได้ถูกต้องครับ

   ขอบคุณครับ

 7. หญิง

  อายุ 38 ค่ะ สนใจทำประกันแบบ AiA20 pay life
  รบกวนส่งข้อมูลเบี้ยประกันให้ด้วยค่ะ
  และสนใจแบบประกันสุขภาพ0-70 ด้วยค่ะ อยากทราบว่าแบบหลังนี่ค่าเบี้ยรวมประกันชีวิตแล้วยังคะ
  ขอข้อมูลด้วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • คุณธีทัต

   เรียน คุณหญิง ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลแล้วนะครับ

   แบบประกันสุขภาพ 0-70 ปี รวมเบี้ยประกันชีวิตแบบ AIA 20Pay Life เรียบร้อยแล้วครับ

   สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการถึงที่นะครับ
   ขอบคุณครับ


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สนใจวางแผนประกัน กรอกข้อมูลเพื่อจะได้แนะนำให้เหมาะสมครับ

*ท่านที่ต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หรือ ท่านต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ติดต่อคุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต โทร. 091-554-9999 หรือ Line ID : 0915549999

ชื่อผู้ติดต่อ(ใช้ชื่อเล่นได้)*เบอร์มือถือ หรือ Line ID (ไม่เปิดเผย)(ต้องการ)*